In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Convenant

 

IMG_4576

De twee moderatoren bij de feestmis. Pastoor Kanke begint als moderator op 1-6-2015 tot 1-1-2017 (en verder de even jaren), pastoor Mom begint op 1-1-2017 (en verder de oneven jaren). 

P1260161 bewerkt

Het ondertekenen van het convenant.

P1260100 berwerkt

De DB-leden ontvangen het logo voor hun eigen parochiekerk

IMG_4628

Het nieuwe bestuur voor alle 5 parochies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenant Parochiecluster Echt

De ondergetekenden:

 1. de R.K. parochie H. Landricus te Echt, ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de parochie H. Landricus;
 2. de R.K. parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey-Echt ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de parochie L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey;
 3. de R.K. parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch;
 4. de R.K. parochie O.L. Vrouw Moeder der H. Hoop te Maria Hoop ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de parochie O.L. Vrouw Moeder der H. Hoop te Mariahoop;
 5. de R.K. parochie H. Judocus te St. Joost ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, hierna te noemen de parochie H. Judocus te St. Joost;

In aanmerking nemende:

 1. Dat de kerkbesturen van de hierboven genoemde parochies vanaf 1 januari 2013 samenwerken als bedoeld in de nota Blauwdruk 2020 van het Bisdom Roermond met het doel te komen tot een clusterbestuur als eerste stap naar een nieuw te vormen federatie, uiterlijk te realiseren in 2020, als bedoeld in de nota “Blauwdruk 2020 van het Bisdom Roermond”.
 2. Dat de samenwerking primair is gericht op (re)vitalisering van de parochies, het parochiepastoraat en het uniformeren en organiseren van al wat daar op voorwaardenscheppend terrein voor noodzakelijk is.
 3. Dat het bisdom Roermond in 2012 per decreet besloten heeft de parochiekerk van de Pius X per 1 november 2012 aan de eredienst te onttrekken en de pastorale zorg over te dragen aan de Landricusparochie.
 4. Dat de afzonderlijke kerkbesturen hun bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden wensen over te dragen aan het clusterbestuur met als ingangsdatum de benoemingsdatum van de nieuwe kerkbestuursleden.
 5. Dat de kerkbesturen daarvoor het Parochiecluster Echt, met een Dagelijks en een Algemeen bestuur in het leven hebben geroepen, waarbij elke afzonderlijke parochie juridisch zelfstandig blijft functioneren, met zijn eigen exploitatie en vermogen tot het moment van federatievorming.
 6. Dat het clusterbestuur duidelijke functieprofielen kent voor de verschillende functies; naast de functies van (vice)voorzitter, secretaris en penningmeester zijn deze: kerkmeester pastorale zaken, kerkmeester gebouwen en terreinen en kerkmeester personeel en organisatie.
 7. Dat de kerkbesturen van de parochies in hun respectieve bestuursvergaderingen hebben ingestemd met deze noodzakelijke clustervorming,

Zijn overeengekomen als volgt:

 1. Elke parochie blijft juridisch zelfstandig, houdt tot het moment van totstandkoming van de federatie zijn eigen exploitatie en zijn eigen vermogen.
 2. Namens ieder kerkbestuur nemen twee personen zitting in het clusterbestuur.
 3. De kerkbesturen kiezen voor vergaande samenwerking in de vorm van een clusterbestuur Echt, met overdracht van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden.
 4. De huidige kerkbesturen richten per parochie een parochie comité in. Dit parochie comité initieert en coördineert parochie-eigen activiteiten en draagt tevens zorg voor de uitvoering. Een huishoudelijk reglement inclusief taakomschrijving voor dit comité wordt separaat toegevoegd.
 5. Alle nog toe te voegen beleidsstukken moeten in een AB vergadering worden besproken en vastgesteld.

 Clusterbestuur

 1. Het clusterbestuur wordt gevormd door twee vertegenwoordigers uit elk parochieel kerkbestuur en de pastoors.
 2. Het clusterbestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, secretaris en penningmeester aan. In de fase van verdere uitwerking van clustervorming op weg naar federatievorming werkt het bestuur met een onafhankelijk vicevoorzitter, die lid is van het bestuur en mede de vergadering voorbereidt.
 3. Het clusterbestuur bestaat uit een DB en een AB, het DB wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elk huidig parochieel kerkbestuur, de tweede vertegenwoordiger komt eveneens voort uit het huidige kerkbestuur en neemt deel als lid van het AB, en fungeert bij voorkeur als voorzitter van het op te richten parochie comité.
 4. Het AB is het besluitvormend lichaam, en vergadert, conform het gestelde in het ”algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke kerk in Nederland”, minimaal 6x per jaar.
 5. Het DB ontwikkelt de beleidsstukken, waarbij de werkgroepen de denktank zijn voor deze beleidskaders. Het DB-lid is bij voorkeur voorzitter van de aan hem /haar toevertrouwde werkgroep.
  Het DB vergadert minimaal 10x per jaar, waarvan 6x als onderdeel van het AB.

Parochie comité

 1. Het parochie comité vervult een centrale rol in de clustervorming. Het parochie comité initieert en coördineert alle uitvoeringswerkzaamheden rond het plaatselijk pastoraat.
 2. Vanuit het parochie comité worden enerzijds signalen, knelpunten doorgegeven aan het clusterbestuur en wordt anderzijds het in clusterbestuur goedgekeurde beleid uitgevoerd.

 Werkgroepen.

 1. Het clusterbestuur zal zich doen bijstaan door werkgroepen bestaande uit de portefeuillehouder uit het clusterbestuur en ter zake deskundige vertegenwoordigers uit de parochiecomités, eventueel aangevuld met ter zake deskundige adviseurs.
 1. Uit de parochies worden vaste werkgroepen geformeerd voor: pastorale zaken; financiën; gebouwen en terreinen; secretariaat en personeel en organisatie. In deze vaste werkgroepen zullen de parochies hun soortgelijke taken of werkzaamheden gemeenschappelijk of in gezamenlijk overleg voorbereiden en/of uitvoeren.
 2. Deze werkgroepen wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan en vergaderen zo vaak als dat noodzakelijk is doch minimaal 2 maal per jaar.

 Werkwijze

 1. De werkwijze van het clusterbestuur is in overeenstemming met die van een kerkbestuur, zoals vastgelegd in het “algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.”

 Pastorale zorg

 1. De pastoors vormen het pastorale team van het cluster en blijven voor pastorale zorg het aanspreekpunt in hun, door de bisschop, aangegeven parochies
 2. In het cluster Echt is de pastorale zorg toevertrouwd aan twee priesters. In de fase op weg naar federatievorming, zal om toerbuurt één van hen als moderator van de pastorale zorg optreden en ook het formele voorzitterschap van het clusterbestuur vervullen. De andere pastoor is lid van het clusterbestuur.
 3. In een bijlage is vastgelegd welke pastoor in welke periode als moderator/voorzitter optreedt.

 Taakoverdracht

 1. Door ondertekening van dit convenant stemmen de respectievelijke kerkbesturen in met de overdracht van de aan hun toevertrouwde bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan het clusterbestuur.
 2. Clusterbestuur en parochie comités opereren aan de hand van een beleidsplan en geaccordeerde budgetten en verplichten zich om over en weer periodiek verslag ( tenminste tweemaal per jaar) uit te brengen over de door hen uitgevoerde taken.

Beleidsplan en financiën

 1. De parochies zullen bij voortduring de samenwerking verder vorm en inhoud geven in de vorm van een meerjarig beleidsplan en een prioriteitenplan met zo nodig een financiële paragraaf. Het beleidsplan, waaronder tevens begrepen een stappenplan, zullen evenals latere aanpassingen ter informatie aan het dekenaal bestuur worden aangereikt en door AB moeten worden besproken en vastgesteld.
 2. Uit de samenwerking voortvloeiende lasten en baten zullen verdeeld worden conform een door het bestuur, op basis van een voorstel van de werkgroep financiën, vastgesteld voorstel. Uit de samenwerking voortvloeiende baten en lasten zullen worden verdeeld naar rato van het gemiddelde van het inwonerspercentage per parochie en de gemiddelde inkomsten per parochie. Als basis hiervoor worden gebruikt: de gemeentelijke gegevens met betrekking tot het inwoneraantal (teldatum 1 januari van een jaar) en de gegevens van de percentennota van het Bisdom Roermond van dat zelfde jaar.

 Verlenging, wijziging en opzegging

 1. Dit convenant geldt vanaf benoemingsdatum kerkbestuursleden en loopt tot het moment van tot stand komen van het definitief federatiebestuur.
 2. Dit convenant kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van het clusterbestuur en vervolgens ter goedkeuring aan de Bisschop van Roermond worden voorgelegd.

Aldus getekend te Echt op 20 mei 2015

 1. het kerkbestuur van de R.K. parochie H. Landricus te Echt

voorzitter,                                                                 secretaris,

R.H. Kanke                                                                J. Hees-Linssen

 1. het kerkbestuur van de R.K. parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch

voorzitter,                                                                 secretaris,

A.J. Mom                                                                   F. Ramacher

 1. het kerkbestuur van de R.K. parochie O.L. Vrouw Moeder der H. Hoop te Maria Hoop

voorzitter,                                                                 secretaris,

A.J. Mom                                                                   L. Willms

 1. het kerkbestuur van de R.K. parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey-Echt

voorzitter,                                                                 secretaris,

A.J. Mom                                                                   F.M. Theunissen

 1. het kerkbestuur van de R.K. parochie H. Judocus te St. Joost

voorzitter,                                                                 secretaris,

R.H. Kanke                                                                G. Maessen