Parochiefederatie Echt

Contactpersoon

Parochiekerkhof Heilige Landricus in Echt

Contactpersoon:
de heer John Ruiten, e
mail: johnruiten@home.nl, telefoon: 06-28408245


In opdracht en overleg met het kerkbestuur heeft de kerkhofbeheerder de volgende taken:

Contactpersoon/voorlichting:
1. Aanspreekpunt voor iedereen die contact zoekt omtrent het parochiekerkhof.
2. Voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk, alsook advies aan parochianen, uitvaartondernemers en nabestaanden.

Begrafenissen/uitgifte grafrecht:
1. Planning van begrafenissen in opdracht van- en in overleg met nabestaanden en/of uitvaartondernemer.
2. Uitgifte van een grafplaats in overleg met nabestaanden.
3. Opdracht aan de grafdelver voor het delven en dichten van een graf.

Onderhoud begraafplaats:
1. Controleren van de staat van onderhoud van de begraafplaats en actie ondernemen daar waar nodig is.
2. Corrigerend optreden bij het niet naleven van de regels, zoals vastgelegd in het reglement van het parochiekerkhof.
3. Aansturen van vrijwilligers of betaalde krachten voor (klein) onderhoud.

Administratie:
1. Factureren begrafenissen, grafrechten en grafrecht verlengingen.
2. Het verzenden van betalingsherinneringen op verzoek van de penningmeester.
3. Opmaken van grafakten.
4. Bijtijds aanschrijven van rechthebbenden inzake grafrecht verlenging.
5. Bijhouden van mutaties in adressen, rechthebbenden en graven.
6. Bijhouden van beschikbare graven en reserveringen.