Parochiefederatie Echt

Landricuskerk

Geschiedenis

De parochie van Echt heeft een eeuwenoud en rijk verleden. De Heilige Amandus heeft omstreeks 650 het Evangelie in onze streken verkondigd. Voor het jaar 700 is ook de Heilige Willibrordus met zijn gezellen onder ander in Susteren geweest. In die tijd leefden de heilige Wiro, Plechelmus en Otgerus de Odilienberg. Men kan rustig aannemen, dat onze streken omstreeks het jaar 700 al gekerstend waren.  Sommigen denken dat rond 700 al een kerkje gestaan heeft in Echt, gezien de oorspronkelijke patroonheiligen: heilige Anna en Landricus.

Met zekerheid weten we, dat Echt al in 928 een Romaanse kerk bezat. Het priesterkoor van de huidige gotische kerk is van 1375-1400, terwijl het grootste gedeelte van het middenschip en de zijbeuken van omstreeks 1425 zijn. Tot 1871 had de kerk nog de eeuwenoude Romaanse toren, die onder pastoor Kernbosch werd afgebroken.

De kerk werd met twee traveeen naar het westen uitgebreid en een Neo-gotische toren werd gebouwd. Na de bevrijding op 19 januari 1945 stortte de zwaar beschoten torenspits in op het middenschip. Drie traveeen stortten in; ook de zijbeuk werd zwaar beschadigd, vensters en banken werden vernield.

Na de oorlog werd het herstel van de kerk energiek ter hand genomen. Op 22 oktober 1946 kon men de kerk alweer gebruiken. In juni 1959 werd de ingestorte gotische torenspits vervangen door de huidige.

In de nacht van 24 op 25 februari 1966 werd de kerk getroffen door een ernstige brand. Op 30 april werd de herstelde kerk weer in gebruik genomen. Vele beelden werden niet meer teruggeplaatst en het geliefde hoofdaltaar was verloren.

Sinds 1985 kwamen vele beelden terug in de kerk. De kleine beelden uit het oude hoofdaltaar werden geplaatst tegen de pilaren van het middenschip, terwijl het grote beeld van de Heilige Landricus, dat gepolycromeerd werde, zijn plaats vond in het portaal. In 1987 werd de gotische hoofdaltaar, afkomstig van de Jezuitenkerk te Brugge, in onze kerk geplaatst.

Op 13 april 1992 werd de kerk getroffen door een aardbeving. Eind 1992 werd begonnen met het opknappen van de kerk: de aardbevingschade, groot onderhoud, schilderen van de kerk, nieuwe verwarming, nieuwe verlichting, nieuwe Mariakapel en de renovatie van het kerkplein. In 1996 was alles gerealiseerd onder leiding van Frans Stassen.

In de nacht van 24 op 25 februari 1966 werd de kerk getroffen door een ernstige brand. Op 30 april van dat jaar werd de kerk weer in gebruik genomen. Veel beelden werden niet meer teruggeplaatst en het geliefde hoofdaltaar was verloren. Sinds 1985 kwamen veel beelden terug in de kerk. De kleine beelden uit het oude hoofdaltaar werden geplaatst tegen pilaren van het middenschip, terwijl het grote beeld van de H. Landricus, dat gepolychromeerd werd,
zijn plaats vond in het portaal.

De Landricuskerk van binnen

 

foto2

In 1987 werd het gotische hoofdaltaar, afkomstig van de Jezuïetenkerk in Brugge, in onze kerk geplaatst. Op 13 april 1992 werd de kerk getroffen door een aardbeving. Eind 1992 werd begonnen met het opknappen van de kerk: herstel van de aardbevingsschade, groot onderhoud, schilderen van de kerk, nieuwe verwarming, nieuwe verlichting,
nieuwe Mariakapel en de renovatie van het kerkplein. In 1996 was dat alles gerealiseerd. Het werd een juweeltje!

 

 

 

foto3

 

 

 

 

De Mariakapel met de gebrandschilderde ramen van de heer Huub Kurvers.

 

 

 

 

foto4

Het hoofdaltaar  uit de Jezuïetenkerk in Brugge


Het middenpaneel
: Het H.Hart van Jezus met aan de rechterzijde
de H.Maagd Maria en aan de linkerzijde de H. Franciscus van Sales. Linksonder de H. Margaretha Maria Alacoque, aan wie Jezus verscheen en aan wie Hij vroeg de devotie tot het H.Hart te verspreiden.
Rechtsonder de zalige Claude de la Colombière, haar biechtvader, die haar geholpen heeft de devotie tot het H.Hart van Jezus te verspreiden.
Het linker buitenpaneel:
Boven een schildering van de bruiloft te Kana
en onder: Laat de kinderen tot Mij komen.
Het linker binnenpaneel:
Beeldhouwwerk: boven: de rouwmoedige zondares,
die de voeten van Jezus balsemt; onder: het Laatste Avondmaal.
Het rechter buitenpaneel:
Boven: een schildering van de opwekking van Lazarus;
onder: de ongelovige Thomas bij de verschijning van de verrezen Heer.
Het rechter binnenpaneel:
Beeldhouwwerk: boven: de wonderbare broodvermenigvuldiging;
onder: Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.

 


 

De gebrandschilderde ramenfoto5

Foto’s van de gebrand­schilderde ramen en hun beschrijving zijn te vinden op www.glasmalerei-ev.net

De glas-in-loodramen in de kerk zelf zijn van de Echter kunstenaar Jacques Verheyen.

 

In 1987 werd het gotische hoofdaltaar, afkomstig van de Jezuïetenkerk in Brugge, in onze kerk geplaatst. Op 13 april 1992 werd de kerk getroffen door een aardbeving. Eind 1992 werd begonnen met het opknappen van de kerk: herstel van de aardbevingsschade, groot onderhoud, schilderen van de kerk, nieuwe verwarming, nieuwe verlichting,
nieuwe Mariakapel en de renovatie van het kerkplein. In 1996 was dat alles gerealiseerd. Het werd een juweeltje!

 

foto3

 

 

 

 

De Mariakapel met de gebrandschilderde ramen van de heer Huub Kurvers.

 

 

 

 

 

foto4

Het hoofdaltaar  uit de Jezuïetenkerk in Brugge


Het middenpaneel
: Het H.Hart van Jezus met aan de rechterzijde
de H.Maagd Maria en aan de linkerzijde de H. Franciscus van Sales. Linksonder de H. Margaretha Maria Alacoque, aan wie Jezus verscheen en aan wie Hij vroeg de devotie tot het H.Hart te verspreiden.
Rechtsonder de zalige Claude de la Colombière, haar biechtvader, die haar geholpen heeft de devotie tot het H.Hart van Jezus te verspreiden.
Het linker buitenpaneel:
Boven een schildering van de bruiloft te Kana
en onder: Laat de kinderen tot Mij komen.
Het linker binnenpaneel:
Beeldhouwwerk: boven: de rouwmoedige zondares,
die de voeten van Jezus balsemt; onder: het Laatste Avondmaal.
Het rechter buitenpaneel:
Boven: een schildering van de opwekking van Lazarus;
onder: de ongelovige Thomas bij de verschijning van de verrezen Heer.
Het rechter binnenpaneel:
Beeldhouwwerk: boven: de wonderbare broodvermenigvuldiging;
onder: Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.

 


 

De gebrandschilderde ramenfoto5

Foto’s van de gebrand­schilderde ramen en hun beschrijving zijn te vinden op www.glasmalerei-ev.net

De glas-in-loodramen in de kerk zelf zijn van de Echter kunstenaar Jacques Verheyen.

 

KERKHOF

Kerkhof – contactpersoon

Reglement voor het beheer van de begraafplaats

Kerkhof (overzicht graven)

Link naar de Digitale kaart van het Landricuskerkhof (PDF formaat): Landricuskerkhof kaart

DSC01218

URNENGRAVEN Urnengraven op Parochiekerkhof

Voor 2020 gelden de volgende tarieven:

Misintentie voor H.Mis door de week €   10,- De zin van een misintenties en kerkbijdragen      (Een overweging door pastoor Kanke) 

 

Het was de dag voor Moederdag. Ik stond in de winkelstraat naast een vader met zijn 5-jarig zoontje. Hun gesprek ging erover, dat elk van hen een mooi cadeautje voor mama wilde kopen. Op een gegeven moment zei dat jongetje tegen zei vader – en die opmerking riep bij alle toehoorders een geamuseerde glimlach op -:“Papa, je mag ook van mij geld lenen”.

Jonge kinderen beseffen meestal onvoldoende, dat het geld dat ze zogenaamd zelf bezitten, van hun ouders afkomstig is, en dat elk cadeautje dat je ervan koopt, eigenlijk door de ouders zelf gekocht wordt.

En toch is het pedagogisch heel belangrijk, kinderen dit soort cadeautjes te laten kopen. Jij geeft hun de kans zichzelf in te brengen door al die moeite van het uitzoeken en het nadenken van wat mama bv. mooi zou vinden. En welke ouders zijn niet vertederd door zo’n cadeautje, ook al hebben ze het uiteindelijk zelf betaald.

God nou gebruikt precies dezelfde pedagogiek tegenover ons mensen. Alles wat wij Hem kunnen aanbieden, is al van Hem. Wij hebben niets dat wij echt ons eigen kunnen noemen. Hij laat bv. de tarwe groeien voor de hostie en de druiven voor de wijn. En dan verandert Hij ze in het kostbaarste cadeau aan Zichzelf: in het Lichaam en Bloed van zijn eigen Zoon.

Maar dit oneindig grote cadeau aan zichzelf – want wat is een offer anders dan een cadeau –dit oneindig grote cadeau aan zichzelf geeft Hij ons bewust in handen. Hij wil dat wij ons persoonlijk inbrengen, dat wij aandacht eraan besteden hoe wij Hem dit cadeau aanbieden en nadenken hoe het Hem het meest verblijdt.

Een misintentie is net als de collecte tijdens de Mis een manier, om iets van je zelf te geven, om jezelf persoonlijk in te brengen in het offer. Natuurlijk komt zo’n materiële bijdrage altijd op de tweede plaats na de innerlijke betrokkenheid bij de Mis, maar toch is een materiële bijdrage al vanaf het begin met het misoffer verbonden.

Toen Jezus zijn Laatste Avondmaal wilde vieren, stuurde hij twee leerlingen vooruit op zoek naar een passende zaal. Die zaal was niet van hen en het ligt dus voor de hand dat ze daarvoor huur moesten betalen.

Net als de gehuurde zaal van het Laatste Avondmaal zijn ook de betaalde misintenties, de collectes en de kerkbijdrage een voorwaarde scheppende noodzaak. En voordat wij het hebben over de hoogte van deze bijdragen zouden wij ons eigenlijk de vraag moeten stellen: Hoeveel is mij het Misoffer zelf waard?

Beseffen wij wel voldoende hoe kostbaar het offer is van het kostbaar Bloed van Christus, dat wij in elke H.Mis op onbloedige wijze aan de hemelse Vader opdragen? 

Alleen door dit offer worden wij namelijk verlost uit een zinloos bestaan, alleen door dit offer is er hoop op God over  de dood heen  (vgl.1Petr.1,18-21).
 

 

Misintentie voor H.Mis in het weekend €   20,-
Jubileumdienst buiten de reguliere mistijden 
indien kerkbijdrage, minimaal
€   50,-*
Begrafenismis (rouwgeld) € 400,-*
Afscheidsdienst in crematorium na een voorafgaande kerkdienst €   50,-
Afscheidsdienst in het crematorium door priester/diaken 
zonder een voorafgaande kerkdienst
€ 300,-*
Vooravonddienst in de kerk (avondwake of avondmis)
zonder navolgende kerkdienst
€ 200,- *
Huwelijksmis (trouwgeld) € 400,- *
Dameskoor met organist (bij jubileumdienst, begrafenis- of huwelijksmis) €   50,-
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 10 jaar – maximaal 20 jaar) op zaterdagavond of zondag  
10 jaar € 230,-
20 jaar € 450,-
Collectegeld (aanbeveling, minimaal) €       1,-
Plaatsengeld (aanbeveling, minimaal) € 0,30

 

Vrijstellingen bij bedragen met een sterretje*

De bijdrage voor een jubileumdienst, begrafenis- en huwelijksmis of voor een afscheidsdienst door een priester of diaken in een crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst of voor een vooravonddienst in de kerk zonder navolgende kerkdienst, wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaar voorafgaand aan het jaar van de betreffende dienst kerkbijdragen hebben betaald aan de parochie (of aan de parochie van waaruit zij naar ons zijn verhuisd) en per jaar ten minste het gemiddelde van de in die periode geldende minimum-kerkbijdrage hebben betaald.

Is dit niet het geval, dan worden de in deze jaren daadwerkelijk aan de parochie (of aan de parochie van waaruit zij naar ons zijn verhuisd) betaalde kerkbijdrage(n) in mindering gebracht op het betreffende van een sterretje (*) voorziene bedrag en zal een eventueel restbedrag alsnog betaald moeten worden.
Daarbij kunnen bruidsparen die al langer zelfstandig wonen zich niet beroepen op de kerkbijdrage van hun ouders.

Grafrechten nieuw graf 20 jaar (incl. algemeen onderhoud)    
     
Enkel graf (graf voor 1 of 2 begravingen boven elkaar) 1300
Dubbel graf (2 keer enkel graf, maximaal 4 begravingen) 2100
Kindergraf (0 t/m 12 jaar) 1 begraving 1000
Urnengraf 900
     
Begraafkosten    
     
Begraaftijden: maandag vanaf 12.00 uur / zaterdag tot 14.00 uur    
     
> uitzoeken van het graf    
> grafmarkering    
> delven en dichten van het graf    
> voorlopen tijdens begrafenis    
     
1e begraving 900
2e begraving / bijzetting 800
Kinderen (0 t/m 12 jaar) 450
     
Verlengingen grafrechten  (incl. algemeen onderhoud)    
     
Enkel graf 5 jaar 325
Enkel graf 10 jaar 650
Dubbel graf 5 jaar 525
Dubbel graf10 jaar 1050
Kindergraf 5 jaar 250
Kindergraf 10 jaar 500
Urnen graf 5 jaar 225
Urnen graf 10 jaar 450
     
Bijzondere tarieven / vergunningen    
     
Urnenkelder met Impala granieten urn gedenksteen (excl. opschrift) 575
Vergunning plaatsen van een grafmonument 100
Vergunning plaatsen van een urn gedenksteen 50
Graf ruimen, op verzoek van de rechthebbende 450
Grafmonument ruimen, op verzoek van de rechthebbende 225
Asbus ruimen, op verzoek van de rechthebbende 50
Opgraven voor her begraving elders 900
Inschrijving rechthebbende in het begraafplaatsregister 50
Zaterdag en feestdagen toeslag 300