In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Sacramentsdag B – Wat een soevereiniteit !  

Sacramentsdag B – Wat een soevereiniteit !            St.Joost/Echt, 6-5-2021

In de meeste films komt de plot pas op het einde.
Als je dan terug denkt aan eerdere scenes van zo’n film
besef je pas op het einde waarom bv. aandacht werd besteed
aan gebeurtenissen die op het eerste gezicht onbelangrijk leken.

Zo is het ook met het evangelie van vandaag.
Waarom doet Jezus zo omslachtig
wanneer Hij het Laatste Avondmaal laat voorbereiden?

Heel omslachtig zegt Hij:

“Gaat na de stad
en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik draagt;
volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat… “ (Mc.14,13b-14a).

Jezus had aan de twee leerlingen toch gewoon het adres kunnen geven
of de naam van de huiseigenaar.

Maar als dan alles is voorbereid en het Laatste Avondmaal begonnen is,
komt de plot van dat hoofdstuk:
Jezus maakt duidelijk dat Judas Hem verraden gaat.

Had Jezus aan zijn leerlingen het concrete adres van het huis
vóór het Laatste Avondmaal genoemd,
dan had zijn verrader Judas dat ook geweten
en had hij al eerder de tegenstanders van Jezus bij elkaar kunnen roepen.

Jezus wilde echter dat het Laatste Avondmaal onder geen beding verstoord zou worden.
Dit was het intieme moment van zijn liefde voor ons.
Hier wilde Hij ons mensen het grote geschenk
van zijn blijvende aanwezigheid onder de gedaante van brood en wijn geven.

In alles zien wij de absolute soevereiniteit van Jezus.
Hij is de Heer van de geschiedenis. Hij overziet alles.

Ook al gaat Hij niet tegen de vrije keuze van Judas in,
Jezus zorgt wel voor een uitstel.
Hij zorgt ervoor dat het kwade pas dan zijn rol speelt
wanneer het in het goddelijk plan past.

Wat een soevereiniteit!  Bij de evangelist Johannes omschrijft Jezus
zijn eigen soevereiniteit zelfs met de woorden:
“Niemand neemt het (leven) Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf.
Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen…” (Joh.10,18).

En als deze soevereine Heer van de geschiedenis,
die het hele Avondmaal tot in de puntjes voorzien en gepland heeft,
die daarbij niets spontaans of ondoordachts gedaan heeft
zoals wij uit het hele verhaal kunnen afleiden,

als deze Jezus alleen mannen bij het Laatste Avondmaal uitnodigt
en niet eens zijn eigen Moeder,
dan is dat een doelbewuste beslissing van Hem.

En deze doelbewuste beslissing
is voor de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters Orthodoxe Kerk
de grondslag van haar eeuwenlange overtuiging,
dat alleen mannen tot priester gewijd kunnen worden.[1]

Uiteraard betekent dit niet dat vrouwen minderwaardig zijn,
maar alleen dat ze een andere zending in de Kerk hebben dan mannen.

Het feit dat het priesterschap is voorbehouden aan mannen
heeft ook niets te maken met de tijdsgeest van toen,
want daar trok zich Jezus toch niets van aan
zoals op talloze plaatsen in de Bijbel is aan te tonen.

Het heeft evenmin iets te maken met de bekwaamheid van vrouwen.
Op grond van hun bekwaamheid zouden vrouwen namelijk inderdaad
even goed priester kunnen worden.

Het gaat uiteindelijk erom wat de Kerk denkt, dat Jezus gewild heeft.
—————————

[1] Op 22 mei 1994 verklaarde de intussen heilig verklaarde paus Johannes Paulus II:

Hoewel de leer over de alleen aan de mannen voorbehouden priesterwijding,
zowel door de bestendige en omvattende overlevering van de Kerk bewaard is
als ook door het leerambt in recente documenten bestendig geleerd wordt,
wordt dit in deze tijd op verschillende plekken voor discutabel gehouden,

(of men ziet slechts alleen een disciplinaire bedoeling
in de beslissing van de Kerk om vrouwen niet tot de wijding toe te laten).

Om aan al deze twijfel betreffende dit belangrijke onderwerp,
dat de goddelijke inrichting van de Kerk zelf betreft, terzijde te schuiven,
verklaar ik uit kracht van mijn ambt, de broeders te sterken,

dat de Kerk geen enkele volmacht heeft,
vrouwen de priesterwijding toe te dienen,
en dat alle gelovigen zich uiteindelijk dienen te houden aan dit besluit.