In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Pinksterpreek 2016

PINKSTERPREEK                                              Echt/St.Joost  15-5-2016

Wat hebben stromend water, wind en vuur gemeenschappelijk?
Zij zijn in beweging, zij zijn dynamisch, zij zijn niet statisch.

Stromend water dat je in een beker doet, is meteen stilstaand water.
Vuur dat je in zijn voortschrijdende beweging beperkt
door al het brandbare in zijn omgeving weg te nemen, is meteen gedoofd.
En wind die niet meer van A naar B kan waaien, is geen wind meer.

Het is dus heel opvallend dat de Bijbel juist deze dynamische beelden
van levend (dat is dus stromend) water gebruikt en van wind en vuur,
om de heilige Geest aan te duiden. Zo staat er:

STROMEN VAN LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien”.
Hiermee doelde Jezus op de Geest die zij die in Hem geloofden
zouden ontvangen… (Joh.7,38 b-39 a)

of

Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige WIND opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op VUUR geleek en dat zich,
in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette (Hand.2,2-3).

De heilige Geest wordt ons dus niet in statische vorm gegeven,
als iets dat niet beweegt.
De heilige Geest is, net als stromend water, vuur en wind,
altijd in beweging van A naar B en terug.
Dat is Hij al in de heilige Drieëenheid
als Liefde van de Vader naar de Zoon en van de Zoon naar de Vader.

Maar, en dat is heel belangrijk, dat wil Hij ook in ons zijn:
een beweging van A naar B, van ons naar de ander en omgekeerd.
Wij hebben de heilige Geest niet ontvangen
om Hem in een mooi doosje ergens weg te stoppen in ons hart.
Wij hebben Hem ontvangen tot welzijn van allen.

Zo staat er dan ook letterlijk bij de apostel Paulus:

Aan ieder van ons wordt de openbaring van de heilige Geest meegedeeld
tot welzijn van allen (1 Kor.12,7)

En kijk eens wat er toen gebeurde:

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en begonnen in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf (Hand.2,2-4).  

Een taal heb je alleen nodig als je met anderen wilt communiceren.
De heilige Geest geeft ons de woorden die wij nodig hebben
om over de niet bewijsbare dingen, over de bovennatuurlijke dingen
van het geloof te kunnen spreken.
Hij geeft ons de taal om het hart van de ander te bereiken,
waar wij misschien bij het verstand niet naar binnen kunnen.

Of lees wat Jezus zelf als een van de functies van de heilige Geest verklaarde:

Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven”
(Joh.20,23)

Alleen met hulp van de heilige Geest kan een mens (een gewijde priester) zonden vergeven.
En alleen met hulp van de heilige Geest
kan een ander mens dit ook geloven en van dit aanbod gebruik maken.

De heilige Geest wordt ons dus meegedeeld tot welzijn van de ander.

Als wij ons dan afvragen: “Wat heb ik zelf ervan?”,
dan geven ons de beelden van het stromend water,
van de wind en het vuur ook daarop een antwoord:

Zoals zij immers alleen te ervaren zijn
zolang zij hun dynamisch wezen bewaren,
zo zullen wij de heilige Geest alleen dan gewaarworden
als wij Hem laten stromen, waaien en branden
van ons naar de ander, tot welzijn van allen.

Soms kan dit op het eerste gezicht beangstigend zijn,
want niet altijd weet je wat de dynamiek van de heilige Geest bewerkt.

Jezus voorspelde al:

De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis,
maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat;
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.’ (Joh.3,8)

Maar wij hoeven niet bang te zijn zoals de apostel Paulus uitlegt:

De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen:
Abba, Vader (Rom. 8,15)