- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Pinksteren 2017 – Meerdere komsten van de Geest

Pinksteren 2017 – Meerdere komsten van de Geest

Afgelopen woensdag was er voor de priesters en diakens
van verschillende dekenaten een bezinningsmiddag in Lilbosch.
Abt Malachias hield zo’n mooie inleiding over het Pinksterfeest,
dat ik graag enkele van zijn gedachten met u wil delen.

Met Pinksteren, zo zei hij, blijven wij stilstaan
bij die spectaculaire doorbraak van de heilige Geest,
die in de Handelingen van de Apostelen wordt beschreven.
Dat was als het ware de klaroenstoot aan het begin van de jonge kerk.

Maar, zo de abt, belangrijk is dat wij ons niet te zeer daarop focussen ,
alsof de Heilige Geest alleen maar op die manier tot ons komt.
Wij mogen niet altijd spectaculaire verschijnselen verwachten.

Bij de evangelist Johannes is er al veel eerder sprake
van de komst van de Heilige Geest,
namelijk op twee belangrijke momenten,
bij de kruisdood en op de Paasdag.

Zo beschrijft Johannes de dood van Jezus bewust
op een dubbelzinnige manier, wanneer hij zegt:
“Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest” (Joh.19, 30b).

Het Griekse woord voor “geven” dat Johannes hier gebruikt,
betekent letterlijk eigenlijk “doorgeven”.
Het gaat dus om veel meer dan alleen het uitblazen van de levensadem,
Jezus gaf tezelfdertijd ook de Geest (met hoofdletter) door,
de Heilige Geest.

De Geest van God komt dus niet alleen op de spectaculaire manier
van het Pinksterfeest tot ons, maar ook bij het aanvaarde lijden.

Bedenken wij daarbij, dat de Geest niet altijd van buitenaf
naar ons toe hoeft te komen, maar dat wij Hem vaak reeds bezitten
door ons doopsel en vormsel.

Door het aanvaarden van lijden kan de heilige Geest echter
bij ieder van ons vrij gelegd worden
om als een bron in ons op te borrelen (vgl. Joh.4,14).

Hoe vaak zien wij bv. niet dat mensen rijpen door een ziekte
of dat de mensen in hun omgeving boven zichzelf uitgroeien
in liefde en toewijding. Allemaal vruchten van de heilige Geest!

De Heilige Geest kan dus ook van binnenuit komen,
wanneer alles wat Hem tegenhield, weggenomen is.

Met Pasen geeft de verrezen Heer volgens de evangelist Johannes
voor de tweede keer zijn Geest.
Ook nu speelt zijn adem weer een rol.
Maar het is niet meer de laatste adem van een stervende,
maar de levengevende adem van de Zoon van God.

Net zoals volgens Genesis de eerste mens werd geschapen,
doordat God hem de levensadem in zijn neus blies (vgl. Gen.2,7) ,
zo blies nu de verrezen Heer over de apostelen en zei:
“Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven,
en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven” (vgl.Joh.20,22)

Na al hun trouweloosheid had de verrezen Heer hun
geen verwijten gemaakt! Hij had hen vergeven!
Daardoor had Hij hen geestelijk nieuw geschapen.  
En nu mochten ze Jezus’ eigen vergevende Geest doorgeven
aan anderen.

Vergeving ervaren, beseffen wat het betekent verlost te zijn,
was niet alleen voor de apostelen een ervaring van de heilige Geest.
Dat is ook in onze tijd een gelegenheid bij uitstek,
Gods Geest aan het werk te ‘zien’.

Op welke manier zich de heilige Geest ook openbaart,
Hij is ook in onze tijd aan het werk.

En Pinksteren vieren betekent alle manieren
van de komst van de heilige Geest voor mogelijk houden:

De stille komst van de laatste adem aan het kruis,
de vergevende komst van het blazen over de apostelen met Pasen
en de spectaculaire komst van een storm op het Pinksterfeest.