In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Palmzondag –B Een rol in de film

Palmzondag –B Een rol in de film                         Echt, (alleen op) 28-3-15

Met Palmzondag staan wij aan het begin van de Goede Week.
Wij herdenken het lijden, sterven en verrijzen van de Heer,
de centrale gebeurtenissen van onze verlossing.
Is het de bedoeling, deze gebeurtenissen alleen maar
als een soort film voor ons geestelijk oog langs te laten trekken?
Neen, veel meer dan dat!
Wij worden uitgenodigd, zelf eraan deel te nemen
en ons van onze rol in die “verlossingsfilm” bewust te worden.

Wat ons daarbij helpt, is de H.Mis.
Elke H.Mis kunnen wij namelijk ook
“de Goede Week in een notendop” noemen.

Denkt u eens eraan,
wat de mensen riepen bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.
“Gezegend Hij, die komt in de Naam van de Heer.
Hosanna in den hoge!”

Dat zegt of zingt u ook in elke H.Mis bij het “Heilig”.
Dat is dus niet iets van lang geleden,
neen, uzelf heeft nu, in deze H.Mis,
dezelfde rol in het gebeuren als de mensen van toen.

Dat geldt ook voor het verdere verloop van de H.Mis.
Zoals Palmzondag actueel wordt in het “Heilig”,
zo wordt het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag
actueel in de consecratiewoorden.
En om u er bewust bij te betrekken,
om het niet alleen iets van de priester alleen te laten zijn,
wordt u in elke H.Mis uitgenodigd uw instemming te geven:

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus,  wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Vervolgens houdt de Priester
bij het “Door Hem en met Hem en in Hem”
kelk en hostieschaal omhoog.

U kijkt dan als het ware naar de omhooggeheven Christus aan het kruis.
Naar Hem, die zelf voorspeld heeft:
“Wanneer ik ben omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken”
(Joh.12, 32).
 Met dit “allen” bent dus ook u bedoeld.

En omdat hostieschaal en kelk (dus Lichaam en Bloed des Heren)
gescheiden naast elkaar omhoog gehouden worden,
symboliseren zij de scheiding van Lichaam en Bloed aan het kruis,
het doodbloeden van de Heer.
Hierdoor bent U aanwezig op Goede Vrijdag.

Ook dit gebeurt niet,
zonder uitdrukkelijk naar uw geloofsantwoord te vragen
die in het plechtige “Amen” (= Ja, zo is het. Ja, dat geloof ik)
ligt opgesloten.

Vervolgens laat de priester bij de Broodbreking
een klein stuk van de hostie in de kelk vallen
en zegt daarbij in stilte:
Lichaam en Bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus
die wij ontvangen tot eeuwig leven.

Door de vereniging van het Lichaam en Bloed van Christus
wordt de verrijzenis aangeduid.

Wanneer ons dan de gebroken hostie wordt voorgehouden
met de woorden:
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
dan geven wij het volgende antwoord:
Heer, ik ben niet waardig,  dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

Is in dit antwoord niet eenzelfde mengeling
van huiver voor onze eigen onwaardigheid
en verlangen naar gemeenschap met de verrezen Heer  aanwezig
als bij de leerlingen die met Pasen de verrezen Heer ontmoetten?

Na deze korte verkenning van de H.Mis,
waaraan zeker nog heel veel toe te voegen valt,
kunnen wij alvast concluderen:

In elke H.Mis krijgen wij een rol in de “verlossingsfilm” van Christus,
omdat Christus op zijn beurt steeds meer een rol gaat spelen
in de “levensfilm” van ons allen.