In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Maria Tenhemelopneming C – Niet alleen gehoord 

Maria Tenhemelopneming C – Niet alleen gehoord                  Echt, 15-8-19

Er was eens een joodse jongen die zich tegen de wil van zijn vader,
een rijke handelaar, ingeschreven had bij een school
waar rabbijnen werden opgeleid.

Toen hij in de vakantie naar huis kwam, heette zijn vader hem welkom
met een smalend: ‘Nou, zoon, wat heb jij dit jaar allemaal geleerd?’

Waarop de zoon antwoordde: “Ik heb geleerd dat de Heer, onze God,
de enige God is’.

Zijn vader werd kwaad en pakte een van zijn winkelbedienden
bij de schouder en zei: ‘Izaäk, wist je wel dat de Heer de enige God is?’
“Natuurlijk’, antwoordde de simpele jongen naar verwachting.

Waarop de zoon opgewonden uitriep:
‘Ik weet dat hij dat gehoord heeft – maar heeft hij dat ook geleerd ?’

Dit verhaal vertelt ons Tomáš Halík in een van zijn boeken[1].
Hij wil ons daarmee duidelijk maken, dat ook wij christenen
heel vaak dingen herhalen die wij gehoord hebben,
maar die wij daarmee nog niet vanzelfsprekend geleerd hebben,
dat wil zeggen: doordacht hebben.

Dat geldt bv. ook voor het dogma dat ten grondslag ligt
aan het huidige hoogfeest.

Wij hebben in de kerkelijke verkondiging gehoord
dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen,
maar weten wij werkelijk wat dat wil zeggen?

Welke voorstelling maken wij ons bv. van de tenhemelopneming?
Een naar boven zwevende Maria?
Misschien zelfs op een wolkje, zoals op sommige barokke schilderijen?

Neen, dat waren vrome pogingen om iets wat wij ons niet kunnen voorstellen,
toch maar in beeld te brengen.

Maar omdat alle beelden, alle voorstellingen die in onze hersenen zijn,
uiteindelijk via de zintuigen binnenkwamen,
kunnen wij helemaal geen beeld hebben van Maria
die ten hemel werd opgenomen.

Niemand is namelijk bij die unieke gebeurtenis erbij geweest,
wij hebben geen beelden ervan.

Betekent dit nu dat het dogma
dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen, niet klopt?

Neen, het dogma klopt.
Maar wij moeten ons voor ogen houden:
het dogma doet alleen een uitspraak over het feit
van de tenhemelopneming en niet over de manier waarop,
of anders gezegd: over het dat en niet over het hoe,

Zoals zo vaak bij geloofszaken kunnen wij dit geloofsmysterie daarom het best benaderen door uitsluiting
of door te zeggen wat niet van toepassing is.

De ene uitsluiting betreft de ontbinding van het lichaam van Maria.
Een lichaam dat letterlijk de Zoon van God heeft omsloten en gedragen
mag toch niet zo maar vergaan, aan de wormen ten prooi.

De andere uitsluiting betreft de zielsverbondenheid van Maria en Jezus.
Maria was de mens die tijdens haar leven het meest en het diepst
van allen met Gods Zoon verbonden was.
Zij mag toch niet van Hem gescheiden blijven.

Dus volgt als conclusie
dat Maria nu al op bijzondere wijze met haar Zoon verbonden is,
dat ze nu al mag delen in de verrijzenis van haar Zoon.
En dat noemen wij haar tenhemelopneming.

Nu hebben wij het niet alleen gehoord, nu hebben wij het ook doordacht.

—————

[1] Ik wil dat jij bent. Over de God van liefde. Utrecht:  Boekencentrum 2017², blz. 15/16.