In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

KORTE ADVENTSOVERWEGINGEN VOOR ELKE DAG

 

 Advent in de coronatijd

Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, is een bijzondere tijd.
Dit jaar zelfs een heel bijzondere tijd. Vele mensen zitten thuis vanwege de coronamaatregelen en missen vertrouwde activiteiten. Maar dit biedt ook kansen. Er is minder drukte en meer vrije tijd. Misschien een gelegenheid om dit jaar de adventstijd bewuster te beleven. Mag ik u daartoe uitnodigen? Uw pastoor Rainer Kanke

 

Datum Bijbeltekst Uitleg en praktische suggestie
Zo 29-11
 1e Zo van de Advent
“Laten wij ons … wapenen
met het licht”
(Uit de 2e lezing: Rom.13,11-14)
Het wordt vroeg donker in deze tijd van het jaar. Kaarsjes en lichtjes helpen ons soms tegen een kleine winterdepressie. Misschien heeft u zelfs een adventskrans in huis. Belangrijker dan het uiterlijke licht is echter het licht in ons hart en in het hart van anderen. Laten wij bij het ontsteken van een kaars nadenken, hoe wij heel concreet licht in het hart van iemand anders kunnen brengen (bv. met een telefoongesprekje).
Ma  30-11 “Heer,
ik ben niet waardig
dat Gij onder mijn dak komt”
(uit Mt. 8,5-11)
Dit zei eens een Romeinse officier tegen Jezus. Hij had begrepen dat Jezus veel groter was dan hijzelf. Maar of hij al helemaal begrepen had, dat Jezus Gods Zoon was? En wij? Ook ons geloof in Gods menswording kan altijd nog meer verdiept worden.
Heer, laat mij vandaag vaker stil staan bij het mysterie dat U zo dicht bij ons wilde zijn, dat U mens werd, één van ons. Nu hoef ik nooit meer te denken dat U mij niet begrijpt, want U voelde zoals ik. Dank U, Heer
Di 01-12 “In die dagen
zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï…”
(uit Jes.11,1-10).
Isaï was de vader van koning David. De ‘stronk van Isaï’ is de koninklijke dynastie van David. Die dynastie leek haar betekenis verloren te hebben. En toen kwam er toch nog een nieuwe twijg: Jezus de Messias! Want God kent geen uitzichtloze situaties. Let in je tuin of tijdens een boswandeling op tekens van leven ondanks de ‘doodse’ winter. Maak een eenvoudig bloemstuk van een dorre tak en een verse bloem.
Wo 02-12 “De Heer zal voor immer de dood vernietigen; Hij zal de tranen afwissen”
(uit Jes.25,6-10)
Dit visioen van de profeet Jesaja spreekt over het einde der tijden, wanneer Jezus definitief terugkomt. Tot dat moment vieren wij elk jaar met Kerstmis zijn geestelijke komst in onze harten. En zo lang is het ook onze taak tranen te drogen van allen die treuren. Laten wij vandaag iemand bellen of schrijven die een dierbare verloren heeft .
Do 03-12 “Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnen­gaan …
(uit Mt.7.21.24-27)
Woorden en daden komen bij ons mensen niet altijd overeen. Vaak dekt de vlag de lading niet. Dat geldt niet alleen voor anderen. Ook wijzelf moeten ons dit telkens weer afvragen. Letten wij vandaag extra erop dat wij ook menen wat wij zeggen in onze gebeden. En laten wij proberen ook zelf te doen wat wij anderen voorhouden.
Vrij 04-12 “Heb medelijden
met ons,
Zoon van David”
(uit Mt.9,27-31)
Genezingsverhalen staan niet alleen in de Bijbel om ons over vroeger te vertellen. Wij mogen ook zelf de woorden van de blinden van toen in de mond nemen. Opdat de Heer ons een nieuwe zicht geeft.
Heer, laat mij zien wat u nodig vindt dat ik zie: De schoonheid van de schepping die uw lof zingt, de nood van de naaste die een beroep op mij doet of mijn eigen fouten voor wie ik blind ben. Heer, laat mij zien.
Za 05-12 ”Hij werd door medelijden bewogen omdat ze afgetobd
neer lagen
(Mt.9.35-10,1.5-8)
Ook al zullen de traditionele familiefeesten zoals pakjes­avond of Kerstmis dit jaar door de coronamaatregelen waarschijnlijk anders verlopen dan voorheen, met de organisatie ervan zal zich weer menigeen uitputten en dan “afgetobd neerliggen”.
Tonen wij medelijden met zo iemand en laten wij hem op verhaal komen bij een kop koffie of thee. En delen wij met hem iets van de blijde verwachting van de advent.

 

Zo 06-12

 

2e Zo van
de Advent

“opdat wij door…
de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven”
(uit de 2e lezing: Rom.15,4-9)
Doordat wij de laatste dagen vaker schriftteksten overwogen hebben (en misschien de vermelde citaten in het geheel hebben opgezocht) mochten wij misschien zelf ervaren dat de heilige Schrift ook ons kan troosten. De wijsheid van de teksten die door God geïnspireerd zijn, is gewoon onuitputtelijk. Wij hoeven trouwens niet alles meteen te begrijpen. Blijven wij vooral stil staan bij wat ons hart  raakt.
Misschien kun je je Bijbel in deze Advent een mooie plaats geven in huis.
Je kunt je Bijbel open neerleggen b.v. met een kaars erbij.
Ma 07-12 “Toen Jezus
hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde man”
(uit Lc.5,17-26)
Jezus doet een wonder op grond van het geloof van de vrienden van de verlamde man! Misschien geloofde de verlamde man ook reeds, misschien nog niet zo sterk als zijn vrienden. In elk geval getuigt dit evangelie van de kracht van ons gebed voor anderen.
Halen wij ons een familielid, vriend of kennis voor ogen, die ons gebed en ons geloof hard nodig heeft en bidden wij speciaal voor hem of haar.
Di 08-12 “Verheug u, Begenadigde,
de Heer is met u”
(uit Lc.1,26-38)HoogfeestOnbevlekte Ontvangenis

van Maria

Anders vertaald: “Wees gegroet Maria, vol van genade”… Hoe vaak hebben wij deze woorden al gebeden. Maria was al vol van genade, reeds vervuld met Gods gunsten, toen de engel haar groette. Want God had Maria reeds vanaf haar prilste begin voor­bereid om zijn Zoon ter wereld te brengen. Daarom werd ze gevrijwaard van de erfzonde.
God, U wilt door mensen werkzaam zijn in deze wereld. Laat ook mij ontdekken wat U van mij verwacht, wat mijn bijdrage is aan uw heilsplan voor de mensen. En als ik niet altijd volgens uw plan geleefd heb, dan wil ik nu een nieuwe start maken.
Wo 09-12 “…wie op de Heer vertrouwen ont­vangen nieuwe kracht…
((uit Jes.40,25-31)
 Tijd vrij maken voor God is nooit tijdverspilling. Regelmatige gebedstijd maakt ons rustiger, helpt ons om hoofdzaken en bijzaken uit elkaar te houden, maakt ons werk juist efficiënter en bewaart ons voor een burn-out. 
Neem ik de tijd voor stilte en gebed? Probeer 5 minuten je ogen te sluiten en diep door te ademen. Zeg bij het inademen JE- en bij het uitademen -ZUS.
Do 10-12 “Wees maar niet bang, wormpje Jakob, klein volk Israël”
(uit Jes.41,13-20)
Is het  je al een keer opgevallen dat God een voorkeur heeft voor het kleine en zwakke: een klein volk Israël, een kleine groep apostelen en ook nu weer een klein geworden Kerk.
Nemen wij ons vandaag voor om niet moedeloos te worden wanneer wij zien dat de Kerk kleiner wordt. God werkt ook met en door kleine groepen!
Vr 11-12 “Kijk die gulzigaard
en wijndrinker”
(uit Mt.11,16-19)
Ook Jezus had last van roddelpraatjes. Roddelpraatjes kunnen mensen breken en blijvend beschadigen. De anonimiteit op de social media vergemakkelijkt nu zelfs het roddelen. Laten we nadenken wanneer wij de laatste keer over iemand hebben geroddeld.
Za 12-12 “Elia zal komen
om alles
te herstellen
(uit Mt.17,10-13)
Het heilsplan van God kent voorbereidingstijden. Ook de Kerk laat altijd voorbereidings­tijden aan haar grote feestdagen voorafgaan. Dat vergroot ons religieus verlangen. Ook worden de mysteries die de Kerk viert, het best ‘begrepen’ in een goed voorbereid hart. Is er iemand die ik in de voorbereidingstijd op het feest van de Vrede een teken van vrede zou kunnen sturen met een kerstkaart of een appje of een telefoontje?
Zo 13-12

3e Zo Advent

“Gelukkig is hij
die aan Mij
geen aanstoot neemt”
(uit Mt.11,2-11)
Jezus was zo onverwacht anders, dat zelfs Johannes de Doper soms twijfels had. Ook nu nog beantwoordt Jezus vaak niet aan onze gewone menselijke redeneringen. Zijn goedheid, zijn barmhartigheid, maar ook zijn waarachtigheid zijn altijd groter dan je denkt. De huidige zondag is een dag van vreugde op het kerstfeest. Misschien is dit een aanleiding, om de versiering in de huiskamer al een beetje op te voeren…
Ma 14-12 “Een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst uit Israël” (uit Num. 24,2-7.15-17a) De profeet Bileam voorspelde lang tevoren dat de Messias uit het volk Israël zou komen. God is vaak al lang met ons mensen bezig en met onze geschiedenis.
Ook in ons eigen levensverhaal is God aanwezig, vaak zonder dat wij het beseffen of juist op momenten dat wij denken dat Hij afwezig is.
Denk na hoe je die persoon geworden bent die je nu bent. Welke om­standigheden en mensen hebben ertoe bijgedragen. Bid voor die mensen.
Di 15-12 “later kreeg hij spijt
en ging toch”
(uit Mt.21,28-32)
Het zijn de daden die tellen, niet de woorden. En als wij iets doen uit liefde, ook al hebben wij eigenlijk geen zin, dan is dit in de ogen van God zelfs nog verdienstelijker. Welke goede daad neem ik mij vandaag voor?
Ook al doe ik die met tegenzin, de daad telt, niet alleen ons goed gevoel.

 

Wo 16-12 “Dauwt hemelen uit den hoge en laat de wolken gerechtigheid regenen” (uit Jes.45,
6b-8.18.21b-25)
Wie had toen gedacht, dat de gerechtigheid een levende persoon is, wie had gedacht dat zij Gods Zoon zelf is? Hij zorgt altijd voor gerechtigheid. Krijgen wij die niet hier op aarde, dan in het leven na de dood. Zonder zijn gerechtigheid was het leven vaak oneerlijk.
Misschien werd je eens onrecht aangedaan. Probeer geen wrok te koesteren, want wrok schaadt jezelf meestal veel meer dan de ander. Alleen waar vergeving is, kan er genezing zijn.
Do 17-12 “Salmon was de vader van Boaz, die uit Rachab geboren werd”
(uit Mt.1,1-17)
Een prostitué in de geslachtslijst van Jezus! Dat is niet iets om schande over te spreken, maar om ons over te verheugen. Want deze vrouw koos voor God en zijn volk. En wij zien daardoor dat God ook op kromme lijnen recht kan schrijven.
De laatste week voor Kerstmis is een tijd van nog intensere voorbereiding, ook spiritueel. Heeft u al een keer eraan gedacht om voor Kerstmis te gaan biechten? Biechttijden in  Echt: ’s zaterdags om 15.00 uur in de Landricus­kerk of na afspraak. U kunt natuurlijk ook bij andere parochies informeren.
Vr 18-12 “Geloof Mij, de tijd komt dat Ik een (…) afstammeling van David doe opstaan”
(uit Jer.23,5-8).
Telkens weer werd de Messias aangekondigd en reikhalzend verwacht. Wij weten nu dat Hij gekomen is in Jezus Christus. Maar daarmee is ons verlangend uitzien niet overbodig. Naast zijn mystieke komst op elk Kerstfeest, komt Christus ook op het einde der tijden. Kijken wij verlangend naar Hem uit?
Bv. naar Kerstmis wanneer Hij in onze harten opnieuw geboren wil worden? Of naar onze persoonlijke ontmoeting met Hem na de dood?
Za 19-12 “Hij zal voor de Heer uitgaan… en
een welbereid volk vormen” (Lc.1,5-25)
Johannes de Doper bereidde de mensen voor op de komst van de Heer.
Bereid ik mijn omgeving voor op de christelijke dimensie van Kerstmis? Staat het Kind van Kerstmis centraal of de Amerikaanse kerstman? Wordt het “Ho,Ho,Ho” of “Vrede op aarde” en wens ik straks “Zalig Kerstmis” of “Prettige feestdagen”?
Zo 20-12
4e Zo  Advent
“Men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling: God met ons” (uit Mt.1,18-24). De naam Jezus (=God redt) en de naam Immanuël (=God met ons) vullen elkaar aan: God redt doordat Hij ons nabij wil zijn, door één van ons te worden. God blijft niet op afstand. Kan ik vandaag iemand helpen door hem nabij te zijn? Misschien kan ik een bezoek brengen aan iemand die met de feestdagen alleen is. Als ik dan een kleine attentie achterlaat, wordt hij tijdens de kerstdagen aan mijn bezoek herinnerd.
Ma 21-12 “Hoor,
daar is
mijn geliefde”
(uit Hoogl.2,8-14)
De liturgie spreekt de taal van de huwelijksliefde. De kerkvaders zeiden dan ook dat de menswording een soort huwelijk was, want Godheid en mensheid werden één in Jezus. Wij kunnen al een kerststal opbouwen in de kamer, maar wij laten de kribbe nog leeg! Het kerstkind liefst na de Nachtmis erin leggen!
Di 22-12 “Mijn hart prijst hoog de Heer”
(uit Lc.1,46-56)
De woorden van dankbaarheid en lof die Maria sprak, zijn eeuwenlang bezongen in het “Magnificat’(= Latijns voor ‘Hoog verheft” ). Zingen verinnerlijkt een tekst.
Letten wij bij het zingen van kerstliederen ook op de soms diepe teksten!
Wo 23-12 “Wat zal er worden van dit kind (Johannes)”
(uit Lc.1,57-66)
Jezus had een wegbereider: Johannes de Doper. Tot op de dag van vandaag zoekt Jezus mensen als zijn wegbereiders. Hij wil door ons mensen heen werkzaam zijn in de wereld. Ben ook ik een wegbereider door bij mijn familie of omgeving aandacht te vragen voor de “Christ” in “Christ-mas”?
oe ik dit op een bescheiden manier?
Do 24-12

“om onze voeten te geleiden
op een weg van vrede”
(uit Lc.1,67-79)

Voor morgen, 1e Kerstdag,
wordt u uitgenodigd
om ‘s middags om 12.00 uur
een kaars te ontsteken
en aan allen te denken,
die dit jaar niet
of maar beperkt
Kerstmis kunnen vieren. 

Zo vieren wij Kerstmis toch nog samen…

 

Op het geboortefeest van de Vredesvorst willen wij ook zelf
de weg van de vrede gaan.

Probeer de feestdagen in innerlijke vrede
en in vrede met iedereen te beleven.

 

 

 

Pastoor Kanke
wenst u allen
een vredig Kerstfeest