In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Kerstpreek 2013

Kerstpreek 2013

Wie was dit kind in de kribbe?
Alles staat en valt met het antwoord op deze vraag.

Was dit kind gewoon maar een mensenkind, niets meer en niets minder, dan zouden wij hier nu niet zitten en kerstmis vieren. Dan was zijn naam al lang vergeten, dan was er geen christendom ontstaan en dan was – en dat is misschien wel het meest dramatische – ons eigen leven totaal zinloos. Dan zouden wij hier op aarde een paar jaartjes rondhuppelen, zonder bestemming en zonder zin, en ons nog altijd afvragen: waarvoor dit alles?

Alles draait dus om het antwoord op de vraag:
Wie was dit kind in de kribbe?

Is ons antwoord een geloofsantwoord, het antwoord ook dat de Bijbel ons geeft, het antwoord waarop miljoenen mensen hun leven hebben gebouwd en waarvoor ze ook vaak hun leven hebben gegeven,
dan krijgt alles zin.

En wat zegt ons de Bijbel? Hij zegt ons dat deze kleine, hulpeloze, spartelende baby tezelfdertijd de Zoon van God is van wie de evangelist Johannes beweert: “buiten Hem om is niets ontstaan”(Joh.1,3).

Hij zegt ons dat deze baby, die dezelfde klokkende en lispelende geluidjes maakt als elk kind, later woorden sprak die mensen genazen , doden opwekten , stormen bedaarden en ons ook na 2000 jaren nog kunnen veranderen. De apostel Petrus vatte het destijds zo samen: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven” (Joh.6,68a)

Deze baby, die zoals alle baby’s zijn handjes tot vuistjes samenbalde, had alle macht der wereld in zich en strekte toch later zijn handen bereidwillig uit voor de spijkers van de Romeinse soldaat. Hij was geen mislukkeling, maar Hij bracht toen het bewuste, ultieme verzoeningsoffer voor ons mensen. Zo beschrijft het ook de prachtige hymne uit de Efese-brief:

Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God:
Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.
Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde.
Opdat iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer” (Fil.2,6-11).

Deze baby, die door Maria opgetild en geknuffeld werd, heeft later als volwassen man gezegd: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”(Mt.11,28)

Deze baby is het ultieme geschenk dat God ons kon geven.
Maar wij moeten die geschenk telkens opnieuw aannemen, ieder voor zich. De evangelist Johannes omschrijft het zo:
“Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wél aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden” (Joh. 1,11-12).

Hoort u tot deze groep die Hem wél aanvaarden? Is ook uw antwoord:
Ja, geloof dat dit mensenkind tezelfdertijd de  Zoon van God was.

Dan proficiat. Dan heeft uw leven een bestemming die u niemand af kan nemen. Dan heeft u werkelijk reden om kerstmis te vieren.

Of zoals de Engelsen zeggen: Jesus is the only reason
to celebrate this season

Amen.