In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Inleidingswoorden voor alle kerstdagen

INLEIDINGSWOORDEN VOOR ALLE KERSTDAGEN

Gezien de meesten van u door de bijzondere omstandigheden van dit jaar
maar één Mis kunnen bijwonen tijdens de Kerstdagen,
hou ik op alle dagen een en dezelfde kerstpreek.

Dat neemt niet weg dat ik in het openingswoord even wil ingaan
op het per Kerstdag wisselende geloofsgeheim dat wij dan vieren.

25 december – Eerste Kerstdag

Vandaag, op Eerste Kerstdag wordt in de proloog van Johannes
het achterliggende drama van de menswording beschreven.

Staat er in het evangelie van de Nachtmis (die wij dit jaar moesten missen)
nog heel beknopt:
“omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”

zo staat er vandaag inde proloog heel uitvoerig:
Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden,
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.

Johannes meet dus het drama van de afwijzing breed uit,
maar heeft voor ons gelukkig ook nog de troostrijke conclusie:
Aan allen echter die Hem wél aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven,
af Hij het vermogen om kinderen van God te worden;

Vragen wij daarom vandaag uitdrukkelijk aan de Heer,
om voor altijd zijn kinderen te mogen blijven.
Bidden wij om vergeving voor wat ons kindschap vertroebelde.
 

26 december – Tweede Kerstdag – Feest van de eerste martelaar Stefanus

Vandaag, op Tweede Kerstdag vieren wij de eerste martelaar Stefanus.
Zo worden wij met de neus op het feit gedrukt,
dat de afwijzing, die het Kindje Jezus al bij zijn geboorte heeft ervaren,
ook het lot van zijn volgelingen kan zijn.

Kerstmis is immers meer dan suikerzoete romantiek.
Zoals na elk geboortefeest met overgelukkige ouders, babyborrel
en toekomstdromen
de ontnuchtering komt dat de komst van je kind
je leven eens en vooral veranderd heeft,
zo is het ook met de geboorte van Christus.

Als die geboorte ons leven niet op de een of ander manier gaat veranderen,
is ze als het ware zinloos geweest.
Laten wij daarover nadenken
en misschien onze oppervlakkigheid in deze belijden.


27 december – Derde Kerstdag – Feest van de H.Familie

Vandaag, op Derde Kerstdag, vieren wij het feest van de H.Familie.

Net als bij een hedendaags doopfeest
was ook het Joodse gebruik om een kind op te dragen in de tempel
een feestelijk moment in het leven van een familie.

En net als bij een hedendaags doopfeest gaat het om meer
dan alleen om de plechtigheid van dat ogenblik.
Er wordt vooruitgekeken naar de toekomst,
er wordt erop gewezen dat een toewijding aan God zijn consequenties heeft.

Vandaag horen Maria en Jozef de woorden:

‘Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden;

Bidden wij: Heer, laat ook ons stand houden
als wij weersproken worden of belachelijk gemaakt worden
alleen al om het feit dat wij ook in onze tijd aan ons geloof vast willen houden.

En bidden wij om vergeving als wij te weinig moed hadden in deze.