In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Hemelvaartsdag C – Lied op de Heer en de Geest 

Hemelvaartsdag C – Lied op de Heer en de Geest                           Echt, 29-5-19

Voor vele van onze evangelische medechristenen bestaat een preek erin,
om samen met de dominee bepaalde schriftteksten in hun Bijbel
op te zoeken en te lezen.

Vandaag willen we dit ook een keer doen, niet met een Bijbeltje,
maar met het liedboek ‘Laus Deo’ dat bij u in de bank ligt.

Lied 890, het lied op de Heer en de Geest, is namelijk niet zo maar een lied,
maar het verheldert heel mooi het geloofsmysterie van het huidige Hoogfeest,
de Hemelvaart van de Heer.

De tekst stamt van Pater Piet Penning de Vries, de spirituaal
(geestelijke leidsman) uit de tijd van mijn priesteropleiding.

De Heer stijgt op omhoog,
de Geest daalt neer omlaag:
de Heer die huiswaarts toog,
zendt ons op onze vraag:
De Geest die hem vervangt
en die de helper wordt;
alwie de Geest verlangt,
hem wordt Hij ingestort.

De 1e couplet maakt meteen duidelijk dat de hemelvaart van Christus
geen eindpunt is, maar een soort ruil.
In plaats van de Heer krijgen wij de heilige Geest die onze helper wordt.
De enige voorwaarde is wel dat wij naar die Geest verlangen.

De Heer gaat van ons heen,
maar laat ons niet verweesd;
Hij laat ons niet alleen,
blijft bij ons in zijn Geest.
De Geest blijft in de kerk
ziel en herinnering,
waarborg voor Christus’ werk
die naar de hemel ging.

De 2e couplet onderstreept nog eens dat Christus ons niet verweesd achterliet.
In de heilige Geest blijft Hij bij ons, en wel op drie manieren:
als ziel, als herinnering en als waarborg.

De ziel is het levensbeginsel.
Een zielloos of ontzield lichaam is een dood lichaam.
Juist als levende gemeenschap, als volk van God onderweg door de tijd,
heeft de kerk die bezieling door de heilige Geest nodig.

De kerk leeft van de herinnering aan de woorden en daden van Jezus,
maar niet op de manier als een museum of archief.
Het gaat om meer dan het bewaren, het gaat ook om het toepassen hier en nu.
Maar niet op alle actuele problemen heeft ons Jezus
een kant-en-klaar antwoord gegeven.
B.v. op de vragen:

hoe gaan wij om met de social media,
hoe gaan wij om met de medische mogelijkheden,
hoe gaan wij om met de milieuproblemen,
hoe gaan wij om met de globalisering van de wereld?

Dan hebben wij de levende heilige Geest nodig die vanuit de herinnering
aan Jezus’ woorden en daden bij een concrete toepassing in het heden helpt.
Hij is de waarborg, dat wij werkelijk in de Geest van Jezus handelen.

Heer Jezus, Koningszoon,
en Koning door uw Bloed;
bestijg uw Koningstroon
in glorie nu voorgoed;
en geef met milde hand
aan wie om uw Naam lijdt,
uw Geest als onderpand,
de Geest van heerlijkheid.

De 3e couplet stelt het dubbele koningschap van de Heer centraal.
Als Zoon van God is Christus al koning van nature,
maar door zijn verlossingswerk is Hij nog meer koning.
Hij is namelijk degene die ons voorgaat over de drempel van de dood heen,
Hij is degene die wij moeten volgen, Hij is degene die wij horen te vereren.

Dit zal niet altijd even gemakkelijk zijn,
soms houdt dit in dat wij moeten lijden omwille van zijn Naam.
Maar laten wij ons niet ontmoedigen.
Wij hebben een geweldig onderpand gekregen!
De apostel Paulus omschrijft dit onderpand een beetje uitvoeriger dan het lied:

“Als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft “(Rom.8,11).