In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Feest van de H.Drie-eenheid – Hoezo alle macht?

Feest van de H.Drie-eenheid – Hoezo alle macht?         Echt, St.Joost, 31-5-15

Christenen worden op grote schaal vervolgd in de wereld,
hele landstreken worden van christenen “gezuiverd”,
hun executiefilmpjes triomfantelijk op YouTube gezet,
en wij moeten geloven dat het waar is
wat Jezus vandaag in het evangelie zegt:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde” (Mt. 28,18)?

Dit kan alleen waar zijn als het om een andere macht gaat
dan om een uiterlijke, gewelddadige macht.
Maar welke macht is dit dan?

Het is een goed gebruik om de heilige Schrift
door de heilige Schrift zelf te laten verklaren.
Bij de evangelist Matteüs vinden wij dan ook uitspraken van Jezus,
die nader definiëren wat Jezus onder macht verstaat.

Zo zegt Hij bv. tegen zijn leerlingen:

“Gij weet, dat de heersers der volkeren hun met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
Dat mag bij u niet het geval zijn;
wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen,
zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”
(Mt.20, 25-28).

De ware macht bestaat in het omgekeerde
van wat onze gebroken, menselijke natuur zou willen:
niet heersen, maar dienen, niet machtiger worden, maar juist afdalen.

Dat is in zekere zin zo tegennatuurlijk, dat het niet gaat lukken,
zolang wij op onze eigen natuur, op onze eigen krachten vertrouwen.

Daarom geeft Jezus in het huidige evangelie
aan zijn leerlingen een drievoudig zendingsbevel mee:

 1. “Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen”
  Dit is de uitnodiging
  om Jezus als persoonlijke Heer en Meester te aanvaarden.
 2. “Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”
  Dit is de plechtige en publieke bevestiging van deze keuze.
 3. “Leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb”.
  Dit is het volharden in de eenmaal gemaakte keuze
  door voortaan ons geloof onverkort te willen leven.

Als wij die drie punten proberen te behartigen,
zullen wij veranderen in mensen met een nieuwe visie,
in mensen die net zoals Jezus denken over macht.

Natuurlijk zal dat met vallen en opstaan gaan.
Dan is het goed ons nog een ander citaat van Jezus voor ogen te houden,
namelijk dat Hij ook macht heeft om zonden te vergeven (vgl. Mt. 9,6)

En zolang wij het willen, blijft Hij bij ons
“alle dagen tot aan de voleinding der wereld”,
of tot onze eigen voleinding, als alle macht der wereld niet meer telt,
als wij bv. door ziekte geveld aan het bed gekluisterd zijn,
of als wij eenzaam onze laatste jaren doorbrengen in een verpleegkliniek,
of als wij – zoals iedereen – de laatste weg alleen moeten gaan.
Ook dan is Hij bij ons.
Als de Enige die met ons in de diepte van de pijn en de verlatenheid
van het sterven mee afdaalt
en als de Eerste die ons aan de andere kant van het leven
in zijn armen neemt.
Dan pas zullen wij tot volle beseffen, dat Christus werkelijk
“alle macht is gegeven in de hemel en op aarde” (Mt.28,18).

Af en toe echter wordt iets van die enorme geestelijke macht  van Christus
ook nu al zichtbaar, zoals bv. in een interview met een zekere Beshir,
een Egyptische christen, van wie twee broers door IS werden onthoofd.
Tijdens het bewuste interview bad voor de IS strijders
en verklaarde zelfs, dat hij hun had vergeven. En Hij voegde eraan toe:
Ik ben IS dankbaar dat ze uit de video niet het stukje hebben geknipt,
waarin de christenen hun geloof beleden en Jezus Christus aanriepen.”
“IS versterkt zo ons geloof in Christus”.
(ctrl+klikken voor de link> een uitzending van het christelijke tv-kanaal SAT-7 )

 

Wat een geloof! Een geloof dat zelfs niet door de dood klein te krijgen is.
Een geloof dat ons ook vandaag nog bewijst:
Aan Christus is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Amen.