- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Christus Koning –Als je de Koning niet voldoende kent 

Christus Koning –Als je de Koning niet voldoende kent 
                                                                                        Echt/St.Joost, 26-11-57


Matteüs 25,31-45 “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten…”

De meeste huidige koningen hebben heel wat van hun privileges verloren,
hun kroon is vaak niet meer dan een hoedje dat regen doorlaat.
Waarom dan nog doorgaan met Christus als koning te vereren?

Omdat het koningschap van Christus heel anders is dan een werelds koningschap.
Christus is koning en herder tegelijk, vergelijkbaar met de aartsvaders
van wie de kudden soms zo groot waren, dat het land te klein werd.
Deze koninklijke herders leefden te midden van hun dieren
en waren voortdurend bezig hun welbevinden in de gaten te houden.

Voor hun schapen waren zij geen koningen
bij wie je eerst een schriftelijk verzoek moest indienen
om na heel veel dagen of weken op audiëntie te mogen.
Juist dat afstandelijke van het wereldse koningschap was hun vreemd.

Daarom vergelijkt Jezus zich met zo’n Koninklijke Herder
uit lang vervlogen tijden. Ook Jezus is zijn schapen, is ons, heel dicht nabij.
Hij identificeert zich zelfs met de mens, vooral met de arme en zwakke mens.

Alles, wat gij aan een van deze kleinen hebt gedaan, hebt Gij aan mij gedaan.

Het huidige evangelie bevat een troostrijke
en tegelijk een waar­schuwende boodschap.
Troostrijk is ze vooral voor al die ouders of echtgenoten,
die eronder lijden wanneer hun dierbaren schijnbaar weinig aan het geloof gelegen is.

Want het evangelie van vandaag heeft het niet over geloof, niet over bidden,
niet over kerkgang,niet over sacramenten,
maar over concrete daden van naastenliefde.
Hier ontspringt de hoop dat zij die Christus niet echt hebben leren kennen en beminnen
– misschien omdat wij van Hem zo vaak een karikatuur gemaakt hebben -,
dat zij toch nog een positief eindoordeel kunnen verwachten
– mits zij concrete daden van naastenliefde kunnen laten zien.

Maar, en dat is het waarschuwende gedeelte van deze troostrijke boodschap:
je kunt je niet bij voorbaat met daden alleen tevreden geven
en geloof, gebed en sacramenten zo maar overslaan.

Want hoe weet je dat jouw naastenliefde echt is?
Hoe voorkom je een egoïstische motivatie of een dubbele agenda? 

Jezus bekritiseerde deze zogenaamde goede daden,
die een dubbele motivatie hebben, wanneer Hij bv. zegt:

Als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan?
Doen de tollenaars niet hetzelfde? (Mt.5, 46) 

of

Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit,
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen (Mt.6,2)

Daarom blijven geloof, gebed en sacramenten belangrijk om ons te helpen,
steeds weer onze motieven uit te zuiveren.

Maar wie zonder eigen schuld deze drie hulpmiddelen
niet echt heeft leren kennen in onze geseculariseerde maatschappij,
maakt toch nog een klein beetje kans op een positief eindoordeel
– mits hij wel concrete daden van naastenliefde kan laten zien.