- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Witte Donderdag – Over de eucharistie die nooit een ‘spookmis’ is

Pastoor Ed Smeets, de vicaris voor liturgie van het bisdom Roermond
heeft voor u de volgende gebeden samen gesteld:
Klik op de link > Thuis bidden in de Goede Week Witte Donderdag

Hier mijn eigen overweging

Witte Donderdag – Over de eucharistie die nooit een ‘spookmis’ is 9-4-2020

Vanwege de coronacrisis heeft pastoor Kanke zijn preek verspreid per email
en zoals altijd ook geplaatst op de website
www.parochieEcht.nl > Preken > Jaar A

“Geistermessen”( Spookmissen) noemden ze ze en vonden het allemaal niets.
Een paar Duitse theologen hadden het soort heilige missen bekritiseerd
die wij vanwege de coronamaatregelen nu regelmatig op televisie zien: Een priester
die met een minimum aan assistenten de eucharistie viert zonder publiek in de kerk.

De Duitse bisschoppen waren verontwaardigd, niet alleen over deze negatieve benaming,
maar vooral over het gebrek aan theologische kennis waar dit denken uit voortkwam.

Natuurlijk is een eucharistieviering met daadwerkelijk aanwezige gelovigen
die bewust meevieren, het ideaal van een heilige mis.
Maar je kunt niet suggereren dat een heilige mis zonder aanwezige gelovigen niets waard is
of dat ze alleen een privédevotie van de priester is. Lees eens de orde van dienst na
“voor een eucharistieviering zonder de aanwezigheid van een gemeenschap” (Misboek p.749).

Daarin wordt de ene misdienaar die (als het even gaat) aanwezig moet zijn,
in meervoud aangesproken. (Zie Latijns origineel)
Hij is namelijk de vertegenwoordiger van heel de kerkgemeenschap.
Ook in een Mis zonder publiek antwoordt daarom de misdienaar:
“Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk”.

Een privémis in de strikte zin van het woord, dat de priester zich als het ware
geïsoleerd van de rest van de kerkgemeenschap tot God richt, bestaat gewoon niet.
De celebrant handelt altijd namens de kerkgemeenschap en voor de kerkgemeenschap.
Ja, zelfs al zou een priester bij wijze van dwaling de Mis als een privégebeuren beleven,
dan noch is ze altijd een handeling namens de gehele kerkgemeenschap
en voor de gehele kerkgemeenschap.

Denk aan de woorden waarmee elk eucharistisch gebed wordt afgesloten:
                        “Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
                        Heer onze God, almachtige Vader in de eenheid van de heilige Geest
                        hier en nu en tot in eeuwigheid”.
Christus, tegenwoordig in zijn Lichaam en Bloed,
wordt in elke heilige Mis aan de hemelse Vader aangeboden.
Maar daar Christus nooit meer zonder kerkgemeenschap is,
want Hij is het Hoofd van het Lichaam dat de kerk is (Kol.1,18),
kan geen eucharistieviering bestaan zonder dat de hele kerkgemeenschap erbij ingesloten is.

Kijk ook naar wat paus Franciscus deed op 27 maart.
Zou de zegen met het Allerheiligste, voor een leeg St.Pietersplein,
ook alleen maar een soort “spookzegen” zijn geweest?
Een zegen, die uitdrukkelijk bedoeld was voor de stad Rome en de hele wereld?

Laat u dus niet van de wijs brengen door een paar zogenaamde theologen.
Al vieren de meeste priesters de heilige missen van de Goede Week nu zonder publiek,
u wordt erbij niet vergeten. Ook over allen buiten het kerkgebouw wordt door deze missen
Gods genade, troost en vrede afgeroepen.
Want ook bij een heilige Mis “zonder de aanwezigheid van een gemeenschap”
zegt elke priester “De vrede des Heren zij altijd met u”
(En het Latijnse origineel maakt duidelijk dat met “u” het meervoud bedoeld is).