In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo vd Vasten C – Gods Love Story deel 4

5e zo vd Vasten C – Love Story. Een overweging voor de Veertigdagentijd              

deel 4  Van Love Story naar Love Story                  
                                                (Fil. 3,8-14 Ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt )

Nadat wij de vorige keer hebben nagedacht over het juiste antwoord van de mens
op Gods oneindige liefde, volgt vandaag onze laatste overweging.
Wij kunnen die overweging samenvatten met de woorden van de apostel Johannes:

Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben
( 1Joh.4,11)

Ook de lezing vandaag uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen
komt tot eenzelfde conclusie.

Paulus is zich bewust hoe groot Gods liefde voor hem is geweest
en hij belijdt dan ook zijn eigen onwaardigheid. 
Maar dat betekent voor hem niet dat hij stil zit in zak en as.
Neen, integendeel. Die liefde van Christus ontsteekt in hem een vuur
dat hem geen rust laat (vgl. 2Cor.5,14).
Dag en nacht is hij in de weer om andere mensen van die grote liefde te vertellen.

Hij schrijft:

Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt.
maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
Nee vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn.
Alleen dit: Ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt,
ik storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping (Fil.3,12-14)

De apostel Johannes voegt er nog een verduidelijking aan toe.
Bij onze liefde voor anderen moeten wij niet liefhebben met woorden en leuzen alleen,
maar met concrete daden (vgl.1Joh.3,18).
Juist de concrete daden van naastenliefde helpen ons
dat wij onszelf niet voor de gek houden en alleen maar dénken dat wij goed zijn.

Johannes zegt dan ook over die concrete daden:

Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God (1Joh.3,19a).

Ten slotte zorgt Jezus ervoor dat wij niet menen
dat wij met een oprechte liefde voor de naasten de liefde tot God te verwaarlozen.
God identificeert zich namelijk zozeer met onze naaste,
dat echte naastenliefde ook echte liefde tot God wordt. Daarom kon Jezus zeggen:

Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan (Mt.25,40).

Daarmee is de cirkel van onze overwegingen rond.

 

Deel 1)           De innergoddelijke Love Story kan niet opgesloten blijven in zichzelf
Deel 2)           en stroomt over naar de hele schepping en naar de mens in het bijzonder.

Deel 3)          De mens wordt pas echt ontvankelijk voor die liefde van God
                        als hij ook beseft Gods liefde en verlossing nodig te hebben.

Deel 4)          Eenmaal vervuld van die liefde van God, kan ook de mens
                        de liefde niet voor zichzelf houden en richt hij die op zijn medemensen.
                        En omdat de mensen de kroon van Gods geliefde schepping zijn,
                        is elke oprechte naastenliefde ook weer liefde tot God.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Pastoor Rainer Kanke