In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo vd Vasten  B – Vader, red Mij uit dit uur ?

5e zo vd Vasten  B – Vader, red Mij uit dit uur ?     Echt/St.Joost, 18-3-18

In het evangelie van vandaag stelt Jezus de merkwaardige vraag:
“Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur?” (Joh.12, 27b).

Onmiddellijk daarop geeft Jezus zelf het antwoord.
En het lijkt erop, alsof Hij de vraag alleen voor ons heeft gesteld.

Dat, als wij ons afvragen waarom Jezus aan het kruis gestorven is,
wij zijn antwoord kennen.
Een antwoord dat de sleutel is voor het begrijpen van heel het lijdensverhaal.
En het antwoord luidt:
“Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen” (vers 27c)

Ze hebben Jezus niet vermoord, schrijft bv. ook Wilkin van de Kamp*.
Het is niet zo dat Hij – als één van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld –
uiteindelijk slachtoffer is geworden van zijn geweldloze levensinstelling!
Jezus is ook niet, zoals andere grote leiders, door een moordaanslag
om het leven gekomen.

Voordat Hij gevangen werd genomen, zei Hij:

‘Niemand neemt Mij het leven af; maar Ik geef het uit Mijzelf.
Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen:
dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen”
(Joh. 10:18). 
 
Toen Jezus gevangen werd genomen, gebeurde er iets
wat je merkwaardig genoeg in geen enkele Jezusfilm terugziet.

Jezus – die alles wist wat Hem te wachten stond –
deed een stap naar voren en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’
Ze antwoordden: ‘Jezus van Nazareth.’
Toen zei Hij: ‘Ik ben het!’ (vgl. Joh. 18:5).

Wat daarna gebeurde laat zien dat Jezus de situatie meester was.
Er ging zo’n kracht van deze woorden uit dat alle Romeinse soldaten
en Joodse (tempel)soldaten achteruit deinsden en tegen de grond smakten.
Wat een vertoon van macht!

Alle zwaar bewapende soldaten met hun brandende fakkels en lantaarns
kletterden pijnlijk tegen de grond. 
 
De bovennatuurlijke kracht zat in het antwoord dat Jezus gaf.

Letterlijk zei Hij: ego eimi.

Het zijn dezelfde woorden die de Septuaginta
(de Griekse vertaling van het Oude Testament) gebruikt
en waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik:
‘Ik ben die Ik ben’ (Exodus 3:14).

Jezus maakte duidelijk dat Hij één was met zijn Vader in de hemel,
die Hem verheerlijkte door zijn kracht te tonen
aan de machthebbers van deze aarde.

Zoals Mozes niet dichter bij de brandende braamstruik mocht komen,
zo konden de soldaten niet dichter bij Jezus komen.

Ze hebben Jezus niet vermoord.
Ze konden Jezus niet eens gevangen nemen!
Hij gaf zijn leven vrijwillig.
Ook voor jou.

Juist daarom was Hij tot dit uur gekomen. (vgl. Joh.12,27).

 

_______

*  vgl. Wilkin van de Kamp, Het wonder van het Kruis.
De laatste achttien uur voor Jezus’ sterven, Crosslight Media.
Vrij geciteerd naar “Vrij zijn, 40 dagen op weg naar Pasen 2018” Webversie, nr.9)