In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo van Pasen A – De Netflix Messias

5e zo van Pasen A – De Netflix Messias                            Echt, 10-5-2020

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt deze preek van pastoor Kanke
per email verspreid en gepubliceerd op de website
www.parochieEcht.nl > Preken Jaar A

Op Netflix loopt een serie met de titel Messiah.
In de thriller gaat het om een mysterieuze man
die wereldwijd volgelingen achter zich weet te scharen.
Maar reeds in de trailer van de film wordt aan de kijker de vraag gesteld:
“Komt hij je bedriegen of bekeren?”

Nu kan deze serie, die ik trouwens zelf niet heb gezien,
best spannend zijn en tot nadenken aanzetten.

Zorgen maak ik mij alleen over het feit, dat net als bij de film De Da Vinci Code,
weer een fantasieverhaal met heel veel religieuze elementen
aan een publiek wordt gepresenteerd dat over het algemeen weinig Bijbelkennis heeft.

Bovendien krijgt de christelijke kijker (waarschijnlijk) voor het eerst te horen
dat ook binnen de Islam een messiasverwachting bestaat:
de terugkomst van de profeet Jezus.
Deze onderscheidt zich echter radicaal van de christelijke verwachting
van de wederkomst van Christus, omdat de profeet Jezus alleen een mens is,
maar niet, zoals christenen geloven, de Zoon van God.

Al met al genoeg stof om hedendaagse christenen in verwarring te brengen
of verkeerde conclusies te laten trekken.
Daarom wil ik u graag een Bijbels denkkader meegeven
waaraan u dit soort films of boeken zelf kunt toetsen.

In het evangelie van vandaag zegt Jezus: “Ik ben dé weg, dé waarheid
en hét leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” (Joh.14,6)
.
Jezus laat er geen twijfel erover bestaan of er nog een andere weg
of een andere Messias is of komt.

(Ook mensen die Jezus niet kennen, maar oprecht hun geweten volgen,
kunnen weliswaar indirect, maar toch alleen door Jezus gered worden,
zegt de Kerk.)

Het laat zich trouwens ook statistisch bevestigen dat Jezus de enige Messias is.
Jezus heeft namelijk meer dan 100 voorspellingen over de Messias
die in het Oude Testament staan vermeld, waar gemaakt.
Al zouden wij maar 20 voorspellingen ervan als kenmerken van de Messias aanvaarden,
dan zou op een groep van 10 miljard mensen
(dat zijn dus alle mensen die ooit geleefd hebben en nu nog leven)
de kans op een andere Messias 1 op 1018 (1 triljoen) zijn
(dat is een 1 met 18 nullen!).

Bij méér dan 100 kenmerken is het dus statistisch gewoon onmogelijk
dat er nog een andere Messias was of komt.

In de Netflix serie gaat het vooral om de wederkomst van de Messias.
Zou die Messias mogelijkerwijze zo zijn zoals die mysterieuze man in de film?

Hierover heeft Jezus al heel duidelijke uitspraken gedaan.
Zo staat er in Matteüs 24, 3-5 en 24-27

Nadat Jezus zich had neergezet op de Olijfberg, vroegen de leerlingen Hem,
terwijl er verder niemand bij was: “Zeg ons, wanneer dat zal gebeuren
en wat zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding van de wereld.” 
Jezus antwoordde: “Past op dat ge u door niemand laat misleiden.
Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen:
Ik ben de Christus en velen zullen zij misleiden.

Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan
die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was,
zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, Ik heb het u voorspeld. 
Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit;
of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. 
Want zoals de bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen,
zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon.

Wij zien dus: De terugkomst van de echte Messias zal zo overduidelijk zijn,
dat er geen twijfel over zijn echtheid meer kan bestaan.

En het zal trouwens dezelfde Messias zijn, die christenen én joden verwachten,
zij het ook vanuit een ander uitgangspunt.
Zo schrijft de Catechismus van de katholieke Kerk:

Wanneer men naar de toekomst kijkt,
dan streven het volk van God uit het Oude Testament
en het nieuwe Volk van God analoge doeleinden na:
de verwachting van de komst (of terugkeer) van de Messias.

Deze verwachting is enerzijds die van de terugkeer van de gestorven en verrezen Messias,
die erkend wordt als Heer en Zoon van God,
en anderzijds die van de komst aan het einde der tijden van de Messias,
van wie de trekken verborgen blijven,
een verwachting die gepaard gaat met het drama van de onwetendheid
of de miskenning van Christus Jezus (CKK 840).

Samenvattend kunnen wij zeggen,
dat Jezus zelf beweert en aantoont de echte Messias te zijn
en dat Hij zelf voorspeld heeft dat zijn wederkomst zo duidelijk zal zijn
dat er dan geen enkel misverstand kan bestaan dat Hij het is.