In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

4e zo v Pasen C – Mgr. F.Wiertz, Booschap voor Roepingenzondag

Boodschap voor Roepingenzondag

Ter publicatie in het weekeinde

van 16/17 april 2016

 

Broeders en zusters,

Als we op deze zondag bijzonder aandacht besteden aan roepingen, dan doen we dat samen met de hele wereldkerk. We hebben allemaal wel eens gehoord van mensen uit parochies, die de weg van het priesterschap, het diaconaat of het religieuze leven zijn gegaan. Tegelijkertijd is het helaas voor de meeste parochies van ons bisdom lang geleden dat zij een eigen neomist mochten verwelkomen.

Dat is natuurlijk erg jammer. En toch mag het ons juist vandaag ook aansporen om wat meer dan anders over roeping na te denken. Roepingen zijn geen vanzelfsprekendheid meer, maar ze blijven toch altijd aanwezig. We zien ze misschien niet meer direct om ons heen, maar we weten wel dat God ook vandaag nog steeds mensen roept om in Zijn dienst te treden; en dat Hij ook nu nog mensen in het hart weet te bewegen om op zijn roepstem te antwoorden.

U weet dat ik vaak benadruk dat we de Kerk moeten zien als een wereldkerk. We zijn een geloofsgemeenschap die in geen enkel deel van de wereld in zichzelf gekeerd kan zijn en aan zichzelf genoeg kan hebben. We moeten steeds de blik open houden voor alle gelovigen waar ook ter wereld.

Als we dat doen, zien we hoe Gods roepstem over de hele wereld klinkt en bij veel jonge mensen enthousiasme weet te wekken. Wereldwijd zijn er talloze mensen, die kiezen voor een leven dat aan God is toegewijd en dat zijn vreugde vindt in het nabij zijn van mensen en in het verkondigen van het evangelie. 2

 

Deze mensen zijn nodig om voor ons Gods boodschap van verlossing en redding concreet te maken. Door allerlei gebeurtenissen van zinloos geweld, haat en barbarij, die soms akelig dichtbij komen, ervaren we de behoefte aan mensen die de boodschap van ons geloof vertalen naar het moment van nu.

Is het niet zo dat we juist in die situaties vurig verlangen naar iemand die namens God woorden van vrede en hoop kan spreken? Daarom is het zo belangrijk dat er mensen zijn die priester, diaken of religieus willen worden: omdat zij door God geroepen en gezonden worden om een barmhartige God te verkondigen, die liefdevol neerziet op al onze ellende en het ten goede keert.

De priesteropleiding van ons bisdom leidt de mensen op die willen antwoorden op Gods roepstem. Er zijn momenteel zo’n veertig priesterstudenten die zich voorbereiden op het priesterschap. Verder leidt Rolduc ook degenen op, die diaken willen worden of op een andere manier een pastorale taak op zich willen nemen.

Als bisschop is het voor mij een grote vreugde, dat we vanuit de wereldkerk mensen mogen verwelkomen die zich willen inzetten voor de Kerk in ons bisdom. En dat we hen ook zelf mogen opleiden. Dit geeft vitaliteit aan ons hele bisdom en aan de parochies die zo hard priesterlijke en pastorale bediening nodig hebben. Het leidt er zelfs voorzichtig toe dat er ook weer jonge mannen uit onze eigen regio aan de opleiding tot priester beginnen.

Maar er zit ook een andere kant aan een levendige en goed gevulde opleiding. Dat is het kostenaspect. We hebben veel priesterstudenten en tegelijkertijd is het voor iedereen duidelijk we het geld, dat voor hun opleiding nodig is, met minder mensen moeten opbrengen.

Natuurlijk gebeurt het dat men sceptisch kijkt naar de velen die uit het buitenland komen om hier te studeren en te werken. Toch is dit volstrekt onterecht. In het licht van het evangelie van vandaag beseffen we dat we niet zonder herders kunnen, die ons het geloof verkondigen en zo ook het goddelijke leven schenken. 3

 

Het is bijzonder kostbaar dat iemand een belangrijk deel van zijn leven wil opofferen om vanuit den vreemde bij ons de sacramenten te vieren en het geloof te verkondigen. We kunnen dat niet genoeg op waarde schatten. Dat het ook in materiële zin kostbaar is, hoort daar bij en is onvermijdelijk. Wij hebben nu eenmaal de belangrijke taak om ook in moeilijke tijden ons geloof te bewaren en zelfs te laten opbloeien.

Het is om die reden dat ik u op deze zondag naast uw gebed om roepingen ook heel bijzonder wil vragen om uw financiële bijdrage voor de priesteropleiding. In ons bisdom heeft de Paredisstichting de belangrijke opgave om deze te waarborgen en zij kan niet zonder uw steun. Ik wil dan ook van harte onder uw aandacht brengen dat uw financiële bijdrage bij hen in goede handen is.

Tegelijkertijd blijven we natuurlijk ook aandacht houden voor de mensen die misschien wel zelf priester, diaken of religieus willen worden. Het is een bijzonder mooie opdracht die God aan mensen geeft. Misschien kent u wel mensen in uw omgeving die net deze kleine aansporing nodig hebben om de stap te durven zetten.

Ik bid met u om moedige mensen die de Goede Herder willen navolgen. Laten we doen wat we kunnen, zodat bij niemand Gods roepstem verloren gaat.

 

Roermond,

+ Franz Wiertz,

Bisschop van Roeemond