In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo vd Vasten B – Een herdersstaf om mee te slaan

3e zo vd Vasten B – Een herdersstaf om mee te slaan  Echt/St.Joost, 3-3-18

 

Jaren geleden had zich een filmploeg stiekem in de Dom van Keulen geïnstalleerd,
om in de drukte van al die rondlopende toeristen,
een stel acteurs stiekem naar het altaar te laten sluipen
om daar een seksscene te spelen.

De ontsteltenis over deze blasfemische daad was overal heel groot.
De Dom moest zelfs opnieuw gewijd worden na deze ontheiliging.
En kardinaal Meisner zei destijds, dat – als hij aanwezig was geweest-
hij die acteurs eigenhandig met zijn herdersstaf de kerk had uitgeslagen.

Ik vond dat een prachtige reactie,
helemaal in de lijn van het huidige evangelie.
Ook Jezus gebruikt er een beetje gepast geweld om het heilige te verdedigen.

Zo’n soort geweld is niet te verwisselen met bv. religieus geweld,
waarmee je anderen je overtuiging wilt opleggen.

Bovendien was zowel het geweld dat Jezus gebruikte alsook het geweld
dat kardinaal Meisner had willen gebruiken: proportioneel,
dus niet bovenmatig.

Opvallend is bij de tempelreiniging van Jezus,
dat noch de tempelpolitie noch het Romeinse cohort,
dat in de nabijgelegen burcht Antonia altijd paraat stond, ingegrepen hebben.

Dat wijst erop dat men heel goed besefte,
dat Jezus inderdaad voor het heilige opkwam
en noch tegen de Wet noch tegen de tempel zelf inging.

Het enige wat de Joodse overheid stoorde
was het gezag waarmee Jezus optrad. Vandaar de vraag:
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, dat Gij dit doen moogt?” (Joh.2, 18)
 
Hierop geeft Jezus als zo vaak een antwoord met een meervoudige betekenis:
“Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen”(vers 19).

De evangelist Johannes voegt er de verklaring aan toe,
dat Jezus over de tempel van zijn lichaam sprak.
Iets, dat de leerlingen pas na zijn verrijzenis beseften.

Maar, en dat is interessant, de stenen tempel is eveneens bedoeld.

Je zou het vrij geformuleerd ook zo kunnen zeggen:

Jullie zijn zelf al bezig de tempel, het middelpunt van de Joodse eredienst,
af te breken. Ga maar door. Breek deze tempel maar af.

Ik ben al bezig een nieuwe, een geestelijke tempel te laten herrijzen:
mijn verrezen, verheerlijkt lichaam.

Dan heeft niemand meer een bepaalde plaats nodig
om God te vinden en te vereren,
dan ben ik, de Zoon van God, voor alle gelovigen,
waar ook te wereld bereikbaar, dan ben Ik allen nabij.
In en door Mij zullen ze dan de hemelse Vader aanbidden.

 
“Geloof Mij, vrouw”  had Jezus gezegd tegen de Samaritaanse,
“er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem
de Vader zult aanbidden. (…)
De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid”
(vgl. Joh.4,21.23).

Maar om die verstrooide geest van ons een beetje te helpen
zijn de vele mooie kerkgebouwen overal ter wereld wel heel erg nuttig.
Zolang hun heiligheid, hun sacraliteit, maar wordt gerespecteerd.

 

(Disclaimer:
De anekdote over Kardinaal Meisner is vanuit de herinnering weergegeven
en kon niet in alle punten historisch worden gecheckt).