In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

24e zo dh jaar B – Wetenschap van het Kruis 

24e zo dh jaar B – Wetenschap van het Kruis                         Echt/St.Joost, 16-9-18

Het woord van het kruis is ook voor ons vaak moeilijk te aanvaarden
net zoals dit in het begin het geval was voor de heilige apostel Petrus
en alle andere apostelen.
En toch is er geen andere weg.

‘Onze’ heilige Edith Stein schrijft erover in haar boek
“Wetenschap van het kruis”:

De kruisdood is het door Gods ondoorgrondelijke wijsheid
uitgedachte middel der verlossing.
Om aan te tonen dat menselijke kracht en menselijke wijsheid
niet in staat zijn de verlossing te bewerkstelligen,
geeft Hij
(de Vader) de verlossende kracht aan Hem (de Zoon),
die volgens menselijke maatstaven zwak en dwaas lijkt,
die uit zichzelf niets wil zijn, maar alleen Gods kracht in zich laat werken;
die zichzelf “ontledigd” heeft  en “gehoorzaam geworden” is
“tot de dood op het kruis” (Fil.2,7-8).

De verlossende kracht: dat is de macht, diegenen tot leven te wekken,
in wie het goddelijk leven door de zonde was gestorven.

Deze verlossende kracht van het kruis werd opgenomen
in het woord van het kruis en gaat door dit woord over op allen
die het aanvaarden, die zich ervoor openstellen,
zonder wondertekenen en zonder redenen van menselijke wijsheid
te verlangen.

In hen wordt het de kracht die het leven geeft en het leven vormt,
de kracht die wij wetenschap van het kruis noemden.

(…)

Dit geloof maakt ons één met Hem, zoals ledematen met het hoofd,
en opent ons voor zijn leven dat ons tegemoet stroomt.
Zo is het geloof in de Gekruisigde
– het levende geloof dat gepaard gaat met liefdevolle overgave –
voor ons de toegang tot het leven en het begin van de toekomstige heerlijkheid.
Daarom is het kruis het enige waarop wij kunnen roemen:
“God beware mij ervoor op iets anders te roemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld”( Gal.6,14).

 (…)

De volgelingen van Christus

hebben een onverbiddelijke strijd gevoerd tegen hun natuur,
opdat het leven der zonde in hen zou sterven
en er ruimte zou ontstaan voor het leven van de geest.

Op dit laatste komt het aan.
Het kruis is niet doel op zichzelf.
Het rijst op en wijst naar boven.

Maar het is niet alleen teken – het is het sterke wapen van Christus;
de herdersstaf, waarmee de goddelijke David tegen de helse Goliath optrekt;
waarmee Hij krachtig op de hemelpoort klopt en haar openstoot.

Dan vloeien de stromen van het goddelijk licht naar buiten
en omgeven allen die in het gevolg van de Gekruisigde zijn.

Edith Stein, Wetenschap van het  Kruis. Studie over Joannes van het Kruis,
Gent: Carmelitana, blz. 23 -25.