In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

22e zo dh jaar B – De inktvlekkentest van Rorschach

22e zo dh jaar B – De inktvlekkentest van Rorschach
Echt/St.Joost/Gebroek, 30-08-15

Marcus 7, 1-8.14-15.21-23  Wat uit het hart van de mens komt

In 1921 introduceerde Hermann Rorschach
een beroemde psychologische test, de inktvlekkenmethode.
Hij druppelde wat inkt in het midden van een gevouwen blaadje
en nadat hij die dan weer had opengevouwen,
had hij een symmetrische afbeelding.

Zijn testpersonen moesten nu aangeven
wat zij in die afbeeldingen zagen.

 

De ene2015-08-29 16.38.26 testpersoon zag er bv. een vlinder in,
de andere een vreemd insect en een derde een engel.

De opgeleide psychologen meenden dan van daaruit
iets over de diepere karaktertrekken van de testpersonen
te kunnen concluderen.

Intussen is deze methode als onwetenschappelijk achterhaald,
want niemand kon precies aangeven wat de test nu eigenlijk meet .
(zie Wikipedia, Rorschachtest)

Interessant blijft echter het uitgangspunt:
dat het binnenste van de mens, het hart van de mens,
beïnvloedt hoe je tegen de dingen aankijkt en hoe je ermee omgaat.

In het evangelie van vandaag wordt dit vrij drastisch geformuleerd:
“Uit het binnenste, uit het hart van de mensen,
komen de boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk,
hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid,
afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid” (Mc.7,21-22).

Gelukkig vinden wij in de Bijbel ook nog een positieve formulering
voor wat uit ons hart voort kan komen.
Ons hart kan natuurlijk ook bron zijn van iets goeds.
Zo staat er bv. in de brief aan Titus (1,15) “Alles is rein voor de reinen”.

Onze dagelijkse ervaring toont ons echter aan
dat de toestand van ons hart niet eens en voor al vastligt,
dat ons hart wankel is.
“Ziek en zwak is ons hart, vertroebeld zijn onze ogen”,
staat bv. ook in de Bijbel (Klaagliederen 5, 17).

Wij moeten ons goed voor ogen houden,
dat in principe elke mens tot alles in staat is.
Het is een gevaarlijke hoogmoed als wij zeggen:
“Mij overkomt dit of dat niet”.

De enige juiste weg is een nederig erkennen van onze zwakheid.
Nemen wij als het ware ons hart in handen en zeggen wij tegen God:

‘Heer, zie mijn wankel hart. Ik heb U nodig. Zonder U kan ik niets.
Geef U mij de kracht en de wijsheid om de juiste wegen te gaan.
Laat mij niet verbaast staan over mijn kleinere of grotere fouten,
maar laat mij eruit leren, dat ik U nodig heb.
Laat mij telkens weer opstaan wanneer ik gevallen ben.,
Geef mij het vertrouwen dat juist het nederig erkennen
van mijn zwakheid
het vacuüm vormt dat uw barmhartigheid naar mij toetrek’.

————— Slot in de gewone weekendmissen —————————-

Nederigheid is de enige juiste houding voor ons mensen.
Of, zoals het de heilige Gregorius van Nyssa zei:
“Een kar vol goede werken, maar getrokken door de hoogmoed,
leidt naar de hel; een kar vol zonden, getrokken door de nederigheid,
voert naar het paradijs”
                           (Joseph Tissot, De kunst van vallen en opstaan, De Boog 1998, blz. 63)

————— Slot in de Mis bij de Annakapel in Gebroek ——————-

Nederigheid is de enige juiste houding voor ons mensen.
De heilige Anna en de heilige Joachim zullen dit begrepen hebben.
Hoe anders konden zij in hun opvoeding hun dochter Maria
zo’n nederige houding meegeven zoals wij ze horen
in haar beroemde lofzang “Het Magnificat”.

Hoewel door Gods voorzienigheid helemaal zondeloos,
is Maria toch helemaal doordrongen van haar kleinheid en zwakheid als mens.
En zo zingt zij: “Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder,
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd”(Lc.1,47)

Laten wij, die Maria niet kunnen volgen in haar zondeloosheid,
wel proberen haar te volgen in haar nederigheid.
Want, zo schreef de heilige Gregorius van Nyssa:

Zelfs een kar vol zonden, getrokken door de nederigheid,
voert naar het paradijs”.