In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

20e zo d/h jaar C – Een gewelddadige Bijbel?

20e zo d/h jaar C         – Een gewelddadige Bijbel?               Echt/St.Joost,15-08-16

Lucas 12,49- 53  “Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!”

Denk je eens in, dat een geheime dienst
een geluidsband analyseert met een opname in een vreemde taal.
Niemand begrijpt wat er gezegd wordt,
maar men heeft  de computer gevoed met begrippen
die met oorlog en geweld te maken hebben.

Binnen de kortste keren geeft de computer aan,
dat de woorden “strategie”,”uitschakelen”, “verdedigen” en “schieten”
herhaaldelijk voorkomen.
Iedereen is ervan overtuigd, dat het gaat om een militair
die het heeft over oorlog of een aanslag.
Meteen wordt het eigen leger in staat van paraatheid gebracht
en wordt er een inval gedaan in het betreffende gebouw.
En wie vindt men? Een voetbalverslaggever.

Eenzelfde soort vergissing kun je ook maken als je de Bijbel
met een computer op gewelddadige begrippen laat onderzoeken.
Niet het bestaan van die gewelddadige uitdrukkingen is doorslaggevend,
maar de interpretatie ervan.
En dat ligt met name aan de persoon die ze uitspreekt.

Hoe heeft die persoon zelf zijn uitspraken toegepast,
letterlijk of overdrachtelijk?

Heeft die persoon zelf geweld toegepast
en past dus zo’n gewelddadige uitspraak bij zijn gedrag
of heeft die persoon juist geweld afgewezen, misschien zelf ondergaan,
en laat zijn eigen gedrag geen letterlijke uitleg
van die gewelddadige uitspraken toe?

Beschrijft die persoon alleen maar een feitelijke
of een toekomstige situatie van geweld
of roept die persoon zelf op tot geweld?

Pas met het hele leven van Jezus in ons achterhoofd,
met wie Hij was en wat Hij deed en wat Hij leerde,
ook over het Oude Testament,
hebben wij de juiste interpretatiesleutel
voor alle schijnbaar of echt gewelddadige uitspraken van de Bijbel.

Dan is het duidelijk, dat Jezus in het evangelie van vandaag
niet oproept tot brandschatten, wanneer Hij zegt:

“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!” (Lc.12,49)

Neen, Jezus heeft het over de vurigheid van ons geloof,
over de liefdesgloed in onze harten.

Iets verderop zegt Hij zelfs:

“Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid” (Lc.12,51)

In de paralleltekst bij Matteüs staat het zelfs nog krasser:
“Ik ben geen vrede komen brengen maar het zwaard” (Mt.10,34b)

Alleen wie dan de hele persoon van Jezus Christus
voor ogen blijft houden,
alleen wie weet wat met Hemzelf gebeurde en met zijn volgelingen,
die weet ook, dat het hier niet om een oproep tot geweld gaat,
maar om een voorspelling.
Een voorspelling dat de volgelingen van Hem vaak verdeeldheid
of zelfs het zwaard zullen ondergaan.

Niet de gewelddadige teksten in de Bijbel zijn dus het probleem,
maar de juiste interpretatie ervan.
Er wordt namelijk een vertrouwdheid
met de persoon van Jezus verondersteld.
Met wie Hij was, en wat Hij deed
en hoe Hij alles in een nieuw licht plaatste.

Onwetendheid in dezen brengt je tot verkeerde conclusies
en laat je dezelfde verkeerde beslissingen nemen
als bij een verwisseling van een militair die een oorlog voorbereidt
met een gewone, enthousiaste voetbalverslaggever.