In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

1e zo vd advent B – De drie komsten van Christus

Vandaag begint het nieuwe kerkelijke jaar met de advent.
Dit woord ”advent” komt uit het Latijn en betekent “aankomst” of “komst”, zoals u waarschijnlijk al vaker gehoord hebt. En ook zult u al weten,
dat het niet om de komst van Sinterklaas gaat, maar om de komst van Christus.

Maar Christus is toch al gekomen of komt Hij nog? Hoe zit dat precies? Al sinds vele eeuwen wordt in de theologie gesproken
over de drie komsten van de Heer:
de eerste is de lichamelijke komst in het verleden,
de tweede de geestelijke komst in het heden
en de derde is de toekomstige komst op het einde der tijden.

Laten wij ze een voor een nagaan.
De eerste komst wordt door de evangelist Johannes omschreven met:
“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”(Joh.1,14). Het is de historische komst van Gods Zoon op aarde, een komst die al voorbij is, een komst die de grondslag vormt van alles.

Wij leven nu in de tijd van de tweede komst van Christus,
vooropgesteld dat wij open staan voor die komst.
Van die komst belooft ons Jezus zelf:
“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen
en verblijf bij hem nemen” (Joh.14,23).

Die tweede, die geestelijke komst, is vermengd met onzekerheid,
want hebben wij wel voldoende lief?

Daarom hebben wij de hulpmiddelen zo nodig
die ons Christus zelf geschonken heeft: de sacramenten.

Met het regelmatig ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening bereiden wij de geestelijke komst van de Heer voor,
met het eerbiedig ontvangen van het sacrament van de Communie
komt Hij dan ook op een vruchtbare manier tot ons.

Want hoe zei het nog de apostel Johannes:
“Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden,
is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft
en ons reinigt van alle kwaad.”(1 Joh. 1,8-9).

Nu, in de tijd van het heden, kunnen wij ons voorbereiden
op de definitieve komst van de Heer.
Met die derde komst, de komst op het einde der tijden,
daarmee zijn maar weinig mensen bezig.

Wij belijden in elke heilige Mis:
 “Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”, maar toch denken de meesten:
het einde der tijden is al zo vaak voorspeld,
dat zal mijn tijd ook wel duren.

En misschien is dat wel zo, wat het algemene einde der tijden betreft. Maar één ding is zeker: ons eigen, ons persoonlijk einde der tijden
komt met zekerheid. Voor ons persoonlijk is dan de derde komst
van Christus, de komst als Rechter, onafwendbaar.

Laten wij daarom de tijd van nu goed gebruiken.

Eens kwam de Heer als het onschuldig Lam van God op aarde,
nu in onze tijd komt Hij als een liefdevolle Vriend
die geduldig vraagt om toegelaten te worden in ons hart,
maar eens zal Hij komen als een ontzagwekkende Leeuw,
zoals de Bijbel het omschrijft (Openb.5,5), in macht en heerlijkheid.

Maar wie nu al oprecht naar Hem verlangt, die kan met de laatste woorden uit de Bijbel bidden: “Kom, Heer Jezus!”(Openb.22,20). Kom!