- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

1e advent A – beter een keer haperen

1e advent  A – beter een keer haperen                          Echt/St.Joost, 26-11-16

Dit weekend wordt overal in de kerken van Nederland en Vlaanderen
een nieuwe vertaling ingevoerd van het Onze Vader.

In ons bisdom is in alle mogelijke gremia over de wenselijkheid
van deze aanpassing gesproken.
Over het algemeen gold een zekere terughoudendheid.
Alle argumenten pro en contra werden uitvoerig besproken.

Het blijft echter een feit dat de beide bisschoppenconferenties in Nederland
en Vlaanderen achter de invoering van de nieuwe tekst blijven staan
en wel met ingang van de advent 2016.

Het is geenszins wenselijk noch gepast dat in eenzelfde taalgebied
in verschillende parochies het Gebed des Heren anders gebeden wordt.
Tegen die achtergrond worden wij dan ook met aandrang gevraagd
om de eenheid in de liturgie op dit vlak te bewaren
en daarom in gemeenschappelijke vieringen
het ‘nieuwe’ Onze Vader te gebruiken.
Hoe u thuis bidt, mag u natuurlijk zelf bepalen.

Waarom een nieuwe vertaling?

Al sinds de liturgievernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie
probeerden Nederland en Vlaanderen tot een gemeenschappelijke vertaling
van het Onze Vader te komen.
Als zelfs de katholieke kerk van zo’n relatief klein taalgebied niet in staat is,
in één gezamenlijke versie het belangrijkste aller gebeden te bidden,
hoe staat het dan om de eenheid van de kerk?
Vandaar de inspanning die nu na 50 jaar eindelijk tot een resultaat heeft geleid.

In het eerste gedeelte van de nieuwe versie moesten zich de Vlamingen
een beetje aan de Nederlanders aanpassen,
in het tweede gedeelte de Nederlanders een beetje aan de Vlamingen.

Nieuw voor beide taalgebieden is alleen de zin:
“breng ons niet in beproeving”.

Hiervoor werd gekozen, omdat het oorspronkelijke Griekse woord (peirasmos)
al sinds 1975 overal in het Nieuwe Testament vertaald werd met ‘beproeving’,
behalve dan in het Onzevader, waar ‘bekoring’ tot nu toe bleef staan.

God brengt ons echter niet in bekoring, in de zin dat Hij ons verleidt tot zonde.
Dat doet Hij nooit. Dat staat al in de brief van de apostel Jakobus
(vgl. Jak.1,13-14).

God stelt ons wel op de proef, de hele geschiedenis door, van Abraham af.
Daarom is het goed, om Gods hulp te vragen,
opdat wij de beproeving goed doorstaan of nog liever,
dat wij deze test niet hoeven te ondergaan.
Want wij voelen ons zo zwak.

Vandaar: “breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade”.

En nu wij het toch al over het Onzevader hebben,
nog een kleine opmerking van mij als Duitser aan u:

U mag mij best corrigeren, als ik fouten in het Nederlands maak,
maar mag ik ook een keer omgekeerd een opmerking maken?

Mij valt namelijk op, dat door sommigen onder u altijd “uw rijk komen” zeggen,
maar het is echt “uw rijk kome.
“Kome” zonder  “n” is de wensvorm van “komen” en betekent zoveel als
“uw rijk moge komen”.

Die wensvorm komt drie keer voor in het Onzevader:

Uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede.

Want in alle drie gevallen gaat het om een wens die nog vervuld moet worden.
Tot zover mijn eigen kleine opmerking.

Als u de komende tijden bij de bidden van de nieuwe versie
van het Onzevader een keer hapert, dan denkt u maar:

Beter een keer haperen, maar wel met de tekst en de inhoud bezig zijn,
dan op de automatische piloot alles opzeggen en er niet meer bij nadenken.