In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

19e zo dh jaar B – Herdenking H.Edith Stein

19e zo dh jaar B – Edith Stein herdenking                                                                              Echt/St.Joost, 9-8-2015

Efesiërs 4,30-5,2 Gods heilige Geest niet bedroeven

Broeders en zusters, de brief aan de Efesiërs, die wij zonet gehoord hebben,
past dit jaar uitstekend bij de herdenking van de heilige Edith Stein.
Halen wij ons nog even het begin van de brief voor ogen:

 

Broeders en zusters , wilt Gods heilige Geest niet bedroeven:
gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing.

Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek,
kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.

Weest goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past.
Op verzoek van de Edith Stein Stichtingen van Europa willen wij dit jaar heel bijzonder bidden voor de vrede in Europa. En wie kunnen wij dan beter om bijstand en voorspraak vragen
dan een Patrones van Europa, de heilige Teresia Benedicta van het Kruis – Edith Stein.

(Mevr. Jen Stassen-Muyres, voorzitter van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, zal ons nu dit internationale gebed voordragen)

Op de feestdag van de Heilige Edith Stein op 9 augustus 2015, zullen wij  – de Edith Stein Stichtingen van Europa –  in Auschwitz-Birkenau, waar zij overleden is, een gebedsdienst  voor de vrede in Europa en in de wereld houden. Wij nodigen U hartelijk uit om mee te bidden.

Gelijktijdig nodigen op deze dag alle Edith Stein Stichtingen uit Europa – op voorspraak van de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis –  uit om  middels kerkdiensten, bijeenkomsten en gebed te bidden voor de vrede.

Edith Stein werd op de Joodse feestdag – Yom Kippur  dag van verzoening –  op  12 oktober 1891 geboren. Op 9 augustus 1942 werd zij met haar zus Rosa in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau vermoord.

Voor haar arrestatie zei ze: “Waarom moet ik een uitzondering zijn? Als ik niet het lot van mijn zusters en broeders mag delen, is mijn leven vernield”. Als volgeling van Jezus te leven op de weg der verzoening en Zijn liefdeswerk uitdragen was haar innigste wens. Wie was meer geschikt dan zij om voor God te verschijnen en, zoals koningin Esther, om de redding van het eigen volk te vragen en met eigen leven daarvoor in te staan. Wie had het beter gekund om haar eigen leven aan te bieden dat,  vanwege haar geboortedatum,  in het teken van verzoening staat. Dat “Zijn Rijk moge komen in heerlijkheid, voor de vrede van de wereld!” Zo staat het in het testament van Edith Stein van 9 juni 1939.

In oktober 1999 werd de heilige Teresia Benedicta a Cruce – Edith Stein door Paus Johannes Paulus II tot patrones van Europa verheven.

Citaat Paus Johannes Paulus II op  1 oktober 1999:

“Als Edith Stein nu tot medepatrones van Europa wordt verklaard moet daarmee aan de horizon van het oude continent een vlag worden  gehesen van wederzijdse achting, verdraagzaamheid en gastvrijheid, die ons allen uitnodigt de etnische, culturele en religieuze verschillen te accepteren, om zodoende een hechte gemeenschap van broers en zusters te vormen.

De Europeanen worden opgeroepen, de historische rivaliteiten, die hun continent vaak tot toneel van vreselijke oorlogen hebben gemaakt , definitief achter zich te laten. Tegelijkertijd moeten zij zich inspannen, om de voorwaarden voor een betere samenhang en intensievere samenwerking tussen de volkeren te bereiken. Voor hen ligt de grote uitdaging een cultuur en ethiek van eenheid op te bouwen” Einde citaat.

In de laatste jaren zijn zeer hartelijke betrekkingen tussen vrienden van Edith Stein in heel Europa en grensoverschrijdend ontstaan. Deze verenigende vriendschapsband is helemaal volgens de geest van  Edith Stein gegroeid. Ook bij haar vele vrienden in het oorlogsgebied de Oekraïne, een land dat in het verleden werd verpletterd  onder de dictatoriale systemen tussen Oost en West. De vele oorlogen die wereldwijd worden uitgevoerd, hebben een invloed op onze Europese samenlevingen en brengen ons steeds weer in een staat van onrust. De uitingen van vreemdelingenhaat vragen om een duidelijke mening te geven.

Wij allen zijn uitgenodigd  en opgeroepen om voor dit Europese land en de vele landen, waar oorlog, haat en christenvervolgingen  heersen, te bidden.  Laten wij proberen om met de empathie van Edith Stein hun verdriet en hun angst te delen.

De heilige Teresia Benedicta van het Kruis – Edith Stein, is  patrones van Europa. Vragen wij haar om hulp en haar voorspraak bij God voor de vrede van “haar” continent, voor in acht name van  recht, vrijheid en menselijke waardigheid. Scharen wij ons meevoelend en solidair aan de kant van alle – door de oorlog getroffen en bedreigde mensen – vooral ook aan de kant van de vluchtelingen, die  in onze landen toevlucht zoeken! Geven wij onze stem aan de vrede! Bidden wij om vrede.

Met dit gemeenschappelijke gebed voor vrede willen wij tevens alle Edith Stein vrienden in Europa nog sterker met elkaar  verbinden en onze bestaande vriendschappen versterken. Maar ook om met elkaar  in alle openheid en met één stem te handelen en te bidden in de geest van de H.  Edith Stein om zodoende onze stem in de geest van Edith Stein meer gewicht te  geven.

  1. Laten wij  bidden voor de bevolking van de Oekraïne en voor de oorlogsgebieden in het Midden-Oosten.
    Voor hún angst te moeten leven  met geweld en terreur. Laten wij bidden voor degenen die gewond zijn
    of gedood.  Bidden wij  voor alle mensen die op de vlucht zijn en die geen thuis meer hebben.
  2. Voor de vele vluchtelingen die hun toevlucht, medeleven en begrip in Europa zoeken.
  3. Bidden wij óók voor de politici in Oost en West, dat zij respect mogen tonen voor de waardigheid, vrijheid en zelfbeschikking voor de bevolking van hun eigen land en voor alle andere landen.

Heer, U kent al onze ellende: wij zijn met elkaar in gesprek, sluiten contracten af, spreken over oorlog en vrede, maar begrijpen elkaar niet en blijven oorlog voeren. Op voorspraak van de Heilige Teresia Benedicta a Cruce,  toon ons een uitweg. zend uw Geest zodat Hij de cyclus van het kwaad doorbreekt en het aangezicht van de aarde vernieuwd. Dit vragen wij U door  Christus onze  Heer. Amen.

Namens de Edith Stein Stichtingen uit Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije en Nederland onze hartelijke dank voor Uw gebed.