In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

18e zo dh jaar B – Geloven in Degene die God gezonden heeft 

18e zo dh jaar B – Geloven in Degene die God gezonden heeft       
                                                                                              Echt/St.Joost  5-8-18

In aansluiting op het evangelie van de broodvermenigvuldiging,
dat wij vorige week beluisterd hebben,
horen wij nu meerdere weekenden lang
gedeelten uit de zogenaamde Broodrede van Jezus.

Uitgaande van het gewone brood dat het lichaam voedt,
gaat Jezus nu spreken over het Brood des Levens dat Hijzelf is
en dat Hij ons op wonderlijke wijze in elke heilige communie geeft
als voedsel voor onze ziel.

Voordat Jezus probeert de mensen van dit zo belangrijke mysterie te overtuigen
stelt Hij een voorwaarde. Hij zegt:

“Dit is het werk dat God u vraagt:
te geloven in Degene die Hij gezonden heeft” ( Joh.6, 29).

Inderdaad, het mysterie van de Eucharistie is uiteindelijk niet beredeneerbaar,
het is alleen in geloof te aanvaarden.

Toen er in de wilde 60-er jaren, vooral vanuit Nederland,
verschillende dwalingen omtrent de Eucharistie verspreid werden,
voelde zich de toenmalige paus Paulus VI genoodzaakt,
in de encycliek Mysterium fidei (1965) hierop te antwoorden.

Dat wat hij toen schreef, geldt natuurlijk ook vandaag nog en voor alle tijden.

De paus begon ermee te zeggen:

Allereerst willen wij u op een waarheid wijzen, die u zeker niet onbekend is,
(…)  dat de Eucharistie een zeer groot Geheim is,
ja zelfs bij uitstek het mysterie van het geloof, zoals de heilige Liturgie zegt.

Dit is van fundamenteel belang om ieder vergift van rationalisme
verwijderd te houden.

Het is een waarheid, waarvoor talrijke martelaren hun bloed hebben gegeven
en die door beroemde Kerkvaders en Kerkleraars onophoudelijk is beleden
en onderwezen (vgl. nr.15)

Wij moeten daarom dit Geheim benaderen in nederige onderwerping,
niet steunend op menselijke redeneringen, die hier moeten zwijgen,
maar in een onwrikbaar vasthouden aan de goddelijke openbaring (nr. 16).

De H. Johannes Chrysostomus heeft zich zeer gelukkig uitgedrukt toen hij zei:

“Laten wij in alles aan God gehoorzamen zonder tegenspraak,
ook al schijnt wat Hij zegt in strijd met onze rede en ons verstand;
zijn woord moet zwaarder wegen dan onze rede en ons verstand.

Laten wij dit ook doen met betrekking tot het Geheim (van de Eucharistie),
door niet alleen oog te hebben voor datgene,
wat binnen het bereik van onze zintuigen valt,
maar door vast te houden aan zijn woorden.
Zijn woord immers kan niet bedriegen.” (vgl. nr. 17)

Overigens laat ook het Evangelie doorschemeren
dat er ook toen moeilijkheden bestonden.
Het verhaalt, dat velen van Christus’ leerlingen,
na zijn toespraak over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed,
de Heer verlieten.

Zij zeiden toen: “Deze taal stuit ons tegen de borst,
en wie is nog in staat, naar Hem te luisteren?

Maar op de vraag van Jezus, of ook de Twaalf wilden heengaan,
betuigde Petrus spontaan en vastbesloten zijn eigen geloof
en dat van de overige apostelen met het wonderbare antwoord:

Heer, naar wie zouden wij gaan?
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
” (Joh. 6, 60-68) (vgl. nr. 21).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=392&id=1868