In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

13e zo dh jaar C – Weekend na het H.Hart feest 

13e zo dh jaar C – Weekend na het H.Hart feest   Echt/St.Joost, 30-6-19

(Eer)gisteren vierden wij het Hoogfeest van het H.Hart van Jezus.

Omdat vele parochianen niet in de gelegenheid zijn,
dit feest op een doordeweekse dag mee te vieren,
wil ik er vandaag nog even bij stilstaan.

In het getijdengebed van de priesters stond een prachtige overweging
van Thomas van Kempen (†1471), waarvan ik u een gedeelte ga voorlezen.

De dienaar Gods, Mozes, heeft eens in de woestijn op een rots geslagen
en toen stroomde er rijkelijk water.
Het volk en alle vee heeft uit die frisse beek gedronken
en het volk hield op met morren.

 De (…) soldaat Longinus heeft met een lans in zijn vuist
ook op een rots geslagen, toen hij de rechterzijde van Christus doorboord heeft.
Onmiddellijk kwam er bloed en water te voorschijn,
en daaruit heeft onze heilige moeder de kerk
de sacramenten van ons heil geput (vgl. Joh. 19, 34).

Deze wonde van Christus is groot en kostbaar, met een betekenis,
groter dan alle andere wonden,
een diepe wonde, open en toegankelijk voor alle gelovigen,
een wonderbaarlijk vloeiende wonde, een rijkelijk vloeiende bron.
De betekenis van deze wonde is geleidelijk aan
zeer opvallend en overduidelijk geworden.

 Wie uit deze heilige goddelijke bron gedronken heeft
en ook slechts eenmaal verzadigd is,
zal alles vergeten wat hem verdriet heeft aangedaan.

Hij zal genezen van de drift van kwalijke verlangens;
hij zal belang hechten aan alles wat ons dagelijks leven overstijgt;
hij zal van Gods Geest ten diepste bezield worden.
Hij is daar gelukkig mee,
en in hem ontspringt een bron van levend water dat tot eeuwig leven voert.

Kom maar binnen, mijn geliefde, in de rechterzijde van Jezus Christus
die voor u aan het kruis gestorven is.
Kom door deze belangwekkende wonde naar het liefdevolle hart
van Jezus Christus dat doorboord is uit liefde.
Daar in de holte van de rots kun je op verhaal komen van alle drukte.

 Kom naar het binnenste van dat hart van Christus
dat ten diepste verborgen is en grote geheimen bevat.
Kom naar het hart van God dat openstaat voor allen.

Waarom blijf je op afstand staan? Kom toch tot God, jij die uitverkoren bent.
Toegankelijk is toch voor jou de levensader, de weg ten heil,
de ark van het verbond waaruit zoveel goeds te voorschijn komt.

Dit hart is een plaats van bescherming tegen bekoringen en vijanden,
een plaats van verzoening waar je veilig bent voor het naderend oordeel.

Hier stroomt een bron van voortdurende goddelijke welwillendheid en genade.
Als zondige mensen berouwvol en van harte naar deze bron komen,
zal hun steeds weer barmhartigheid toegewenst en gegeven worden.

Dit is een bron van goddelijk water dat uit het midden van het paradijs stroomt
om de hele aarde te besproeien,
om ons uitgedroogd gemoed vruchtbaar te maken,
om onze fouten en zonden af te wassen,
om ons verhit gemoed af te koelen
en onze opvliegendheid en buitensporigheid tot rust te brengen.

Drink uit de levensbeker, gevuld vanuit deze bron van onze Zaligmaker.
Vind hier troost en bemoediging, zodat je niet meer in jezelf opgaat,
maar in Hem die voor jou gewond is.
Geef jouw hart aan Hem die zijn hart voor jou geopend heeft.