CORONACRISIS: GEEN PUBLIEKE VIERINGEN MEER TOT PINKSTEREN > Nieuws / Vastenactie anders > Samen zorgen

Tarieven

Het rekeningnummer van onze parochie is
NL97 RBRB 0954 5229 07 t.n.v. parochie Heilige Judocus St Joost

 

Tarieven Parochie H.Judocus per 1 januari 2018

Tussen de verschillende parochies van het cluster is afgesproken, 
om de tarieven geleidelijk aan elkaar aan te passen. 
Deze tarieven liggen in vele gevallen nog altijd
onder de door het bisdom geadviseerde tarieven.

Kerkbijdrage jaarlijks (richtbijdrage)                        €    65,00 De zin van een misintenties en kerkbijdragen (Een overweging door pastoor Kanke) 

Het was de dag voor Moederdag. Ik stond in de winkelstraat naast een vader met zijn 5-jarig zoontje. Hun gesprek ging erover, dat elk van hen een mooi cadeautje voor mama wilde kopen. Op een gegeven moment zei dat jongetje tegen zei vader – en die opmerking riep bij alle toehoorders een geamuseerde glimlach op -: “Papa, je mag ook van mij geld lenen”.

Jonge kinderen beseffen meestal onvoldoende, dat het geld dat ze zogenaamd zelf bezitten, van hun ouders afkomstig is, en dat elk cadeautje dat je ervan koopt, eigenlijk door de ouders zelf gekocht wordt.

En toch is het pedagogisch heel belangrijk, kinderen dit soort cadeautjes te laten kopen.
Jij geeft hun de kans zichzelf in te brengen door al die moeite van het uitzoeken en het nadenken van wat mama bv. mooi zou vinden. En welke ouders zijn niet vertederd door zo’n cadeautje, ook al hebben ze het uiteindelijk zelf betaald.

God nou gebruikt precies dezelfde pedagogiek tegenover ons mensen. Alles wat wij Hem kunnen aanbieden, is al van Hem. Wij hebben niets dat wij echt ons eigen kunnen noemen. Hij laat bv. de tarwe groeien voor de hostie en de druiven voor de wijn. En dan verandert Hij ze in het kostbaarste cadeau aan Zichzelf: in het Lichaam en Bloed van zijn eigen Zoon.

Maar dit oneindig grote cadeau aan zichzelf – want wat is een offer anders dan een cadeau–dit oneindig grote cadeau aan zichzelf geeft Hij ons bewust in handen. Hij wil dat wij ons persoonlijk inbrengen, dat wij aandacht eraan besteden hoe wij Hem dit cadeau aanbieden
en nadenken hoe het Hem het meest verblijdt.

Een misintentie is net als de collecte tijdens de Mis een manier, om iets van je zelf te geven, om jezelf persoonlijk in te brengen in het offer. Natuurlijk komt zo’n materiële bijdrage altijd op de tweede plaats na de innerlijke betrokkenheid bij de Mis, maar toch is een materiële bijdrage al vanaf het begin met het misoffer verbonden.

Toen Jezus zijn Laatste Avondmaal wilde vieren, stuurde hij twee leerlingen vooruit op zoek naar een passende zaal. Die zaal was niet van hen en het ligt dus voor de hand dat ze daarvoor huur moesten betalen.Net als de gehuurde zaal van het Laatste Avondmaal zijn ook de betaalde misintenties, de collectes en de kerkbijdrage een voorwaarde scheppende noodzaak.

En voordat wij het hebben over de hoogte van deze bijdragen zouden wij ons eigenlijk de vraag moeten stellen: Hoeveel is mij het Misoffer zelf waard?

Beseffen wij wel voldoende hoe kostbaar het offer is van het kostbaar Bloed van Christus, dat wij in elke H.Mis op onbloedige wijze aan de hemelse Vader opdragen? 

Alleen door dit offer worden wij namelijk verlost uit een zinloos bestaan, alleen door dit offer is er hoop op God over  de dood heen  (vgl.1Petr.1,18-21).
 

 

Intenties H.Mis      €   18,00
Jubileummis buiten de regulieren mistijden €   50,00
Begrafenismis € 400,00 *
Afscheidsdienst crematorium door priester/ diaken zonder een voorafgaande kerkdienst € 300,00 *
Afscheidsdienst in het crematorium
n
a voorafgaande kerkdienst
€   50,00
Huwelijksmis € 350,00 *
Vooravonddienst in de kerk
(avondwake of avondmis)

zonder navolgende kerkdienst
 € 200,- *
Dameskoor met organist bij jubileumdienst,
begrafenis of huwelijksmis
€   70,00
Gestichte jaardienst 10 jaar  € 210,00
Gestichte jaardienst 20 jaar € 420,00
Delven graf € 400,00
Grafrechten enkelgraf € 200,00
Grafrechten dubbelgraf € 280,00
Urnengraf € 280,00
Reserveringskosten €   50,00
Bijzetting in bestaand graf  €   50,00
Verwijdering enkel graf € 100,00
Verwijdering dubbelgraf € 120,00
   
*  = Gratis, indien gedurende vier voorafgaande jaren de richtbijdrage van de kerkbijdrage is betaald. Is er minder betaald, dan wordt de som
van 4 jaar betaalde kerkbijdrage afgetrokken van het tarief.
 
 

 

ANBI-status van de parochies 

Aan de Aktie Kerkbalans, aan geven voor een goed doel, zit ook een zakelijke, fiscale kant. Om dit in nog betere banen te lijden zijn de parochies sinds 1 januari 2016 verplicht om zelf een zogenaamde ANBI status te hebben. Hierover zijn tussen de Bisdommen en de Belastingdienst bindende afspraken gemaakt waar iedere parochie aan moet voldoen.

Iedere parochie heeft nu een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN nummer) en moet de parochianen laten weten wat dit nummer en de bijhorende website betekenen.

 De websites van de afzonderlijke parochies voor publicatie van ANBI-gegevens zijn:

Judocus:                                          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE35

Op deze websites staan wat algemene gegevens over de parochie (adres gegevens), gegevens over het doel van de parochie en (verkort) de financiële gegevens van de parochie. Zo weet u wat de parochies doen en wat dat kost.

De bijbehorende RSIN nummers zijn

Judocus:                                                                                         824132403

Bij de aangifte van de inkomstenbelasting kunt onder bepaalde voorwaarden het bedrag dat u als kerkbijdrage hebt geschonken op uw inkomsten in mindering brengen. Hiervoor moet u het RSIN nummer invullen bij de vragen over giften.

Omdat de parochies een ANBI registratie hebben is het ook mogelijk om een periodieke gift te doen die geheel van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken en waarvoor het maximum ook niet geldt. Hiervoor is het wel nodig dat u een onderhandse akte laat opmaken door de penningmeester van uw parochie en moet de schenking minimaal voor 5 jaar gelden.

Voor alle andere (gewone) giften geldt een drempelbedrag van € 60,- (wat u meer hebt geschonken dan drempelbedrag is aftrekbaar) en is het maximum bedrag wat u totaal aan giften kunt aftrekken 1% van het ‘drempelinkomen’.

Op de site van de belastingdienst staan de voorwaarden voor giften duidelijk toegelicht.