MISSEN MET PAROCHIANEN WEER MOGELIJK > ZIE NIEUWS // Brief bisschop > Preken Jaar A

Nieuws St. Joost

Eucharistievieringen met gelovigen weer mogelijk 

De bisschoppen hebben bekend gemaakt dat vanaf 2e Pinksterdag (1 juni) de kerken voor publieke vieringen weer geopend mogen worden. Voor de vrijwilligers die zich met de inrichting van kerken en de uitvoering van de bisschoppelijke instructies (9 bladzijden!) bezig gehouden hebben, is dinsdag 2 juni de vroegst haalbare datum

De Eucharistievieringen beginnen met voorlopig maximaal 30 gelovigen en nog zonder het uitdelen van de H.Communie. Vanaf Sacramentsdag 13/14 juni mag ook de H.Communie worden uitgedeeld. Vanaf 1 juli mogen Eucharistievieringen met maximaal 100 personen.

De versoepeling is alleen mogelijk met de nodige officiële maatregelen
die dan ook strikt nageleefd moeten worden. De belangrijkste maatregelen zijn:

* tijdige telefonische opgave voor elke viering
U kunt zich opgeven bij Jeannie van der Goot-Thoolen 482071 op werkdagen van 19.30 – 21.00 uur. Opgave met naam, adres en telefoonnummer.  Tevens dient men toestemming te geven dat deze gegevens een tijdlang bewaard mogen blijven. U kunt trouwens ook bij die gelegenheid eerder opgegeven misintenties gratis opnieuw opgeven resp. nieuwe misintenties opgeven.

* Verder mag u geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis blijven)
* Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ontsmetten met het
  ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
* 1,5 meter afstand houden ten allen tijde (bij lopen en zitten). Volg aub. de
  aanwijzingen van de plaatsaanwijzer.
* Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zingen komt, wat de verspreiding van
  de ademlucht betreft gelijk met hoesten)

In de Judocuskerk zijn de missen
op zaterdag  6 juni 19.15 uur (max. 30 pers./ nog geen communie)


op zaterdag 13 juni 19.15 uur (Weekend van Sacramentsdag)
(max. 30 pers. / communie uitreiken mag weer)

op zaterdag 21 juni 19.15 uur
(max. 30 pers. / communie uitreiken mag weer)

op zaterdag 27 juni 19.15 uur
(max. 30 pers. / communie uitreiken mag weer)

op zaterdag 4 juni 19.15 uur
(max. 100 pers. / communie uitreiken mag weer)

Wij allen, priesters en leden van de parochie-comités zijn niet blij met deze maatregelen. Zij worden echter voor ons aller bestwil en voor de bestwil van onze medemensen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor en heten u graag weer welkom in onze kerk!

———————————————— 

BELANG VAN HET GEBED

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. 

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen. 

OM ONZE VRIJWILLIGERS NIET IN GEVAAR TE BRENGEN DOOR HET CORONAVIRUS, WORDEN DE ZAKJES VAN DE VASTENACTIE NA PINKSTEREN ROND GEBRACHT

 

Klik http://www.parochieecht.nl/nieuws/
voor foto’s van het werkbezoek
van Mgr. Harrie Smeets 

 

Bijbelavond: Tobias ontmoet de engel Rafaël

 

Deze vierde Bijbelavond in ons parochiecluster wordt door pastoor Kanke gegeven
in het Patronaat van Sint Joost op dinsdag 3 september 2019 om 20.00 uur.

Parochianen van alle 5 clusterparochies zijn van harte welkom.

Thema:
TOBIAS ONTMOET DE ENGEL RAFAËL

* Waarom heeft onze nieuwe bisschop de aartsengel Rafaël
in zijn wapen opgenomen?

* Heb je al een keer een mens meegemaakt
die was als een engel
of was het toch eerder een engel
die was als een mens?

* Kan Goddelijke voorzienigheid samen gaan
met onze menselijke vrijheid?

Opgave bij pastoor Kanke
tel.: 06-51591100                    of e-mail: r.kanke@home.nl

Zanggroep Amami uit Sint Joost
zingt in Zwolle, Maastricht en Amsterdam

Met trots vermelden wij dat de stichting Kerk in Nood de zanggroep Amami uit Sint Joost heeft uitgenodigd, tijdens de zogenaamde Avonden van de Martelaren de vieringen op te luisteren in Zwolle, Maastricht en Amsterdam. Zo’n avond bestaat uit een Pontificale Mis en een gebed-en meditatievering met verschillende getuigenissen van vervolgde christenen overal ter wereld. De Zanggroep AMAMI werd in september 2018 opgericht en bestaat uit Aggi Smeets, Magna Bedaf en Mia van Buggenum (vandaar de naam). De dames staan onder leiding van Veronika Peerboom-Chujanova. Wij hopen hen ook nog vaak bij ons in Sint Joost en Echt te horen.

Zanggroep Amami bij hun optreden in de “Sterre der Zee” te Maastricht op 5 april 2019

 

Musica Caulita treedt na ruim 30 jaar weer op!

In 1986 werd Jongerenkoor Musica Caulita uit St. Joost opgeheven na een bestaan van nog geen 15 jaar. In 1972 werd met het jongerenkoor gestart als onderdeel van het jeugd- en jongerenwerk in St. Joost. Jongerenwerker Jan Ozek nam als eerste dirigent de repetities en uitvoeringen voor zijn rekening en al snel groeide het Jongerenkoor Musica Caulita uit tot een groot koor dat in binnen- en buitenland optredens verzorgde en in de studio’s van Johnny Hoes zelfs een plaat op nam.

Op zondag 9 september is de eerste reunie gehouden. Ruim 55 oud-leden bezochten deze geslaagde bijeenkomst. Ook werd het idee besproken om éénmalig enkele optredens te gaan verzorgen. Zo komen er 3 optredens, waarvan het eerste is tijdens de H. Mis van zaterdag 27 oktober om 19.15 uur in de kerk van St. Joost, de bakermat van Musica Caulita.

Musica Caulita Revival staat –evenals bij de oprichting 46 jaar geleden(!) onder de bezielende leiding van Jan Ozek.

Het laatste optreden van het koor staat gepland voor het Nieuwjaarsconcert van zaterdag 5 januari 2019 ’s avonds in het Patronaat te St. Joost. Voor het derde optreden, ergens eind november wordt nog naar een geschikte plaats/locatie gezocht.

 

Vibeke Gootzen uit Sint Joost nu jongste lid
van de Stichting 4 mei herdenking


Vibeke Gootzen uit Sint Joost is met maar 17 jaar het jongste lid van de Stichting 4 mei herdenking Echt-Susteren geworden. Vibeke had al eerder veel interesse voor geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder en heeft 5 jaar geleden het graf van een Amerikaanse soldaat in Margraten geadopteerd. Bij een reis naar Amerika heeft ze ook de familie van de gesneuvelde soldaat en zijn eveneens gesneuvelde broer kunnen ontmoeten. Vibeke hoorde ook bij de jongeren die mee waren naar Auschwitz en die bij de dodenherdenking van dit jaar een zelfgemaakte krans legden. 

 

Stichting “Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt” 
met eigen krans aanwezig bij de Dodenherdenking

 

Tijdens de 4 mei herdenking 2018 was een grote delegatie jongeren van het Connect College aanwezig. 
Zij maken deel uit van de nieuwe stichting ‘Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt’.
Deze stichting werd in 2017, het 75e sterfjaar van Edith Stein, opgericht met het doel,
de herinnering aan het onnoembare leed van zo vele onschuldige mensen levendig te houden
die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de nationaal-socialistische ideologie. 

In de personen van onze voormalige medeburgers de heilige Edith Stein en haar zus Rosa Stein uit Echt, de meisjes Annemarie en Elfriede Goldschmidt uit Koningsbosch, het echtpaar Meta en Max Voss en hun zoontje Bernd van 3 jaar oud uit Susteren, Fritz Mimetz uit Susteren en de zigeuner Heinrich Weiss uit Susteren kregen ze een concreet gezicht voor de jongeren van onze gemeente.

Verder is het de bedoeling van de stichting, dat de jongeren zich mettertijd verdiepen in de grote persoonlijkheid van Edith Stein, medepatrones van Europa en een vrouw die ook aan de mensen van onze tijd veel te zeggen heeft.

Voor de studiereis naar Auschwitz hadden vorig jaar 108 (!) jongeren van het Connect College een gemotiveerde aanvraag gedaan, maar helaas konden maar 15 jongeren mee. Deze werden bij de uitvoerige selectieprocedure ook gevraagd wat ze na de reis met hun ervaringen wilden doen. De aanwezigheid op de 4 mei-herdenking en het aanbieden van een zelfgemaakte krans is één van de vruchten van deze reis. Wij mogen als Echtenaren trots zijn op deze jongeren.  

 

De delegatie jongeren v.l.n.r.: Dian Schmeits, Maaike Lebesque, Siem Leenders, Stan Toonen, Ruben Schalleij (geknield), Lex Meuwissen (geknield), Kiara Everts, Tara Rademakers, Vibeke Gootzen (sinds 1 maand ook lid van de Stichting 4 mei herdenking) en de bestuursleden Jacques Hoorens en Frank de Vries.